Daň z nemovitých věcí na rok 2020

Adam Tietz 13.01.2020

Do konce ledna je potřebné vyřešit daň z nemovitých věcí na příslušné zdaňovací období. Poplatníkem této daně je obecně vlastník pozemku, stavby nebo jednotky. Daně z nemovitých věcí se hradí u pozemků na území České republiky evidovaných v katastru nemovitostí a jednotek a staveb na území České republiky, jsou-li dokončeny či užívány. Daň z nemovitých věcí se neplatí ve všech případech. Vyloučeny jsou například lesní pozemky. Zákon upravuje tzv. osvobození od daně, přičemž existuje celá řada nemovitých věcí, jež jsou od daně osvobozeny.

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ

Daňové přiznání je potřebné podat na předepsaném tiskopise do 31. 1. 2020. Přiznání se podává k finančnímu úřadu, v jehož kraji se nemovitost nachází. Pokud se od loňského roku u Vás z pohledu dané nemovité věci nic nezměnilo (v předchozím obdobím nedošlo ke změně rozhodných okolností, tzn. k převodu vlastnického práva), daňové přiznání podávat nemusíte. Pokud jste nemovitost v roce 2019 prodali, nebudete již poplatníkem daně předmětné za předmětnou nemovitou věc. Tuto skutečnost musíte oznámit správci daně nejpozději do 31. 1. 2020. Vyhnete se tak vyměření daně a nutnosti prokázání skutečnosti, že již nejste poplatníkem. V případě prodlení s podáním daňového přiznání hrozí poplatníkovi peněžitá sankce ve výši 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení. Tato sankce se počítá od 6 pracovního dne prodlení s podáním daňového přiznání (tedy v takovém případě, kdy nebude daňové přiznání podáno do 9. 2. 2020). Příslušný tiskopis je možné stáhnout níže: https://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu.

VÝŠE DANĚ A ZPŮSOB JEJÍHO URČENÍ

Výši daně v případě pozemků určuje hned několik proměnných - základ daně, sazba daně a koeficienty. Základ daně je určen výměrou daného pozemku, sazba daně určí cenu za 1 m2 pozemku. Základní sazba daně je však dále násobena koeficientem (podle počtu obyvatel obce) a místním koeficientem příslušné obce. U staveb a jednotek se základ daně určí jako výměra zastavěné plochy v m2, resp. podlahová plocha u jednotek. Základ daně je následně vynásoben koeficientem dle klasifikace. Základní sazba daně, určující cenu za 1 m2 pozemku, je v některých případech zvyšována (např. v případě více podlaží) a násobena koeficientem, případně místním koeficientem. V případě prostor určených k podnikání se výsledná daň zvyšuje o součin podlahové plochy v m2 a příslušné sazby.

PLACENÍ DANĚ

Výslednou výši daně určí správce daně daňovým výměrem. Samotná daň je splatná dle její výše, a to buď jednorázovou platbou do 31. 5. 2020, nebo ve dvou stejných splátkách do 31. 5. 2020 a 30. 11. 2020. Rozdělení je možné pouze v takovém případě, kdy vyměřená daň přesahuje částku 5.000 Kč a poplatník daně o rozdělení požádá. V případě potřeby se na nás neváhejte obrátit - http://justonenew.justmighty.space/sedlakovalegalcz//sluzby/nemovitosti/