Povinnosti vyplývající z AML předpisů

16.04.2021

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AML zákon“), a související předpisy, často označované jako opatření proti praní špinavých peněz, vycházející z EU úpravy, doznávají poslední dobou mnoha změn. Přinášíme proto stručný přehled hlavních povinností, které tato úprava tzv. povinným osobám přináší.

Vnitřní nastavení a pověřená osoba

Všechny povinné osoby musejí přijmout a uplatňovat strategie a postupy vnitřní kontroly a komunikace ke zmírňování a účinnému řízení rizik.

Vyjmenované povinné osoby (např. finanční instituce, provozovatelé hazardních her, osoby podnikající v realitách, osoby poskytující vyjmenované administrativní služby právnickým osobám či osoby poskytující služby spojené s virtuálním aktivem, pokud zaměstnávají další osoby) pak musí mít písemně zpracovaný systém vnitřních zásad. Finanční analytický úřad (FAÚ) nedávno aktualizoval vlastní vzorový dokument.

Povinná osoba zároveň musí určit pro AML oblast kontaktní osobu, jejíž údaje musí v některých případech (provozovatelé hazardních her, osoby podnikající v realitách, osoby poskytující vyjmenované administrativní služby právnickým osobám a či osoby poskytující služby spojené s virtuálním aktivem) zároveň nahlásit FAÚ.

Pravidelná školení

Povinná osoba musí nejméně jednou ročně řádně proškolit zaměstnance a další spolupracující osoby, které se při své činnosti mohou setkat s podezřelými obchody.

Identifikace klienta

Povinná osoba musí dostatečně prověřit a zaznamenat identifikační údaje klienta:

  • Za jeho osobní přítomnosti;
  • Dálkově elektronickými prostředky (dle nařízení eIDAS);
  • Pomocí zprostředkované identifikace, kterou provedl notář či kontaktní místo veřejné správy; nebo
  • Převzetím identifikace (např. od finančních a úvěrových institucí, zahraničních povinných osob stejného typu či využitím dalších způsobů dálkové identifikace).

Kontrola klienta

Řádná kontrola klienta zahrnuje:

  • Posouzení politické exponovanosti („PEP") či uplatněných sankcí, včetně kontroly příslušných sankčních seznamů (dostupné na zvláštním webu);
  • Posouzení účelu a povahy obchodu - vyhodnocení jeho rizikovosti;
  • Zjištění skutečného majitele právnické osoby;
  • Přezkoumávání zdrojů peněžních prostředků;
  • Dodržení postupů při identifikaci podezřelého obchodu.

Co s tím?

Rozumíme, že obchod nepočká, ale ideálním přístupem je začít vždy zevnitř, jak naznačuje pořadí bodů výše: adekvátním vzděláváním a nastavením vnitřních procesů, které jsou následně promítnuty do jednání vůči klientům.

Pojem klient ve smyslu AML je také často třeba chápat šířeji, než je v obchodním vztahu běžné. Nesnadné je také rozlišit jednotlivé fáze, protože pouhé rozdělení mezi identifikaci a kontrolu může být zavádějící, navíc zcela neodpovídá evropské úpravě. Ideálně má jít o ruku v ruce jdoucí kontinuální proces.

Uvedené body jsou proto jen stručnou připomínkou, co hlavního má řádný postup zohlednit. Máte-li k tématu AML dotazy či potřebuje s nastavením postupů a plněním povinností pomoc, neváhejte nás kontaktovat.