Dovolená v době COVID-19

Adam Tietz 04.04.2020

Řada z Vás si v průběhu minulého roku rezervovala či dokonce již zaplatila dovolenou, ať už zimní či letní. Pak přišlo onemocnění Covid-19, nouzový stav a řada restrikcí. Ty se dotkly také cestování a Vaše dovolená pravděpodobně nebyla výjimkou. K dnešnímu dni nelze říci, jak se situace celosvětově bude vyvíjet. Ze strany cestovních kanceláří, ale i samotných klientů, spotřebitelů, tak dochází k odstupování od smlouvy (o zájezdu). 

Odstoupení od smlouvy musí být provedeno řádně, tedy ve formě a způsobem stanoveným obchodními podmínkami cestovní kanceláře.

S odstoupením od smlouvy souvisí tzv. storno poplatky, které si v takovém případě cestovní kanceláře účtují. I přesto, že cestovní kancelář odpovídá za řádné poskytnutí sjednaných služeb, zákon ji opravňuje účtovat tyto poplatky. Výše storno poplatků je upravena zejména v obchodních podmínkách příslušné cestovní kanceláře, limitaci jejich výše přináší nepřímo zákonná úprava.

Dne 24. 4. 2020 nabyl účinnosti nový zákon č. 185/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu, známý také jako tzv. LEX VOUCHER.

Zájezdy v období od 20. 2. 2020 do 31. 8. 2020

Zákon o zmírnění dopadů COVID-19 na cestovní ruch (Lex Voucher) 

Nová úprava se týká zájezdů (pozn.: úprava tak nedopadá na samostatně zakoupené letenky apod.), které se mají nebo měly konat v období od 20. 2. 2020 do 31. 8. 2020. Návrh zákona počítá s tzv. ochrannou dobou, která platí do 31. 8. 2021 (s výjimkami).

Cestovní kancelář se v případě odstoupení od smlouvy (dle § 2535 a 2536 NOZ - tedy v případě odstoupení pro mimořádné okolnosti) může rozhodnout vydat poukaz namísto vrácení zaplacených částek. Využití ochranné doby není povinností cestovní kanceláře, zákon jí to pouze umožňuje (pozn.: řada CK se rozhodla této možnosti nevyužít). Poukaz vydaný podle lex voucher nelze, až na výjimky, odmítnout pro podstatnou změnu smlouvy.

Pokud cestovní kancelář oznámí, že této možnosti využije, nejste povinni hradit další částky (Příklad: Poslední splátka za zájezd, která je ještě před splatností, je splatná k 15. 6. 2020. Cestovní kancelář oznámí po odstoupení využití ochranné doby. Poslední splátku tak hradit nemusíte a poukaz bude vydán na zaplacené částky).

Poukaz má platnost od data vydání po dobu ochranné doby. Ta v obecné rovině skončí 31. 8. 2021.

V praxi je potřebné rozlišovat mezi POUKAZEM a POUKAZEM DLE LEX VOUCHER. To může být pro spotřebitele matoucí. V praxi dochází k tomu, že cestovní kanceláře nevyužívají ochranné doby a poukazů dle lex voucher a nabízí "speciální" poukaz.

POUKAZ (který se neřídí lex voucher) představuje změnu smlouvy, se kterou je potřebné souhlasit. Poukaz tak lze odmítnout (obchodní podmínky mohou stanovit nečinnost, tzn. neodmítnutí a neodstoupení od smlouvy, jako souhlas se změnou na poukaz). V praxi dochází k častému nabízení právě těchto poukazů (namísto těch dle lex voucher). Tyto poukazy bývají vydávány na cenu zájezdu / zaplacenou část ceny zájezdu + bonus (řádově 10 %). V drtivé většině případů je poukaz omezen dobou platnosti, po vypršení nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení peněz. Cestovní kanceláře si navíc u těchto poukazů upravují podmínky čerpání dle svého uvážení (např. počet osob, které se musí zájezdu účastnit).

POUKAZ (dle LEX VOUCHER) představuje změnu smlouvy, kterou mohou odmítnout pouze chráněné skupiny obyvatel. Poukaz je vydáván v případě odstoupení od smlouvy pro mimořádné okolnosti. Tento poukaz musí splňovat náležitosti dle zákona (stanovení hodnoty, společnosti, platnosti, zajištění proti úpadku apod.). Poukaz dle lex voucher tak lze odmítnout pouze ve vymezených případech.

Chráněná skupina obyvatel

Poukaz je možné v určitých případech odmítnout, čímž ochranná doba skončí. Tato výjimka se týká:

  • držitele průkazu osoby se zdravotním postižením
  • osoby vedené v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání
  • osoby těhotné, osoby čerpající mateřskou nebo rodičovskou dovolenou
  • osoby starší 65 let
  • osamělého rodiče pečující o nezaopatřené dítě
  • zaměstnance, který ke dni doručení oznámení pořadatele o využití ochranné doby nemohl po dobu nejméně 30 dnů konat práci pro jiné překážky na straně zaměstnavatele
  • škol.

Výjimka se posuzuje ke dni oznámení využití ochranné doby. Dle metodiky se využití tohoto pravidla hodnotí k osobě objednatele zájezdu. Tento výklad je právním názorem ČOI a MMR, není však právně závazným. Cestovní kanceláře však v drtivé většině případů postupují dle uvedeného pravidla. Právně závazný výklad však může poskytnout pouze soud.

Pokud výše uvedená osoba poukaz odmítne, vrátí ji CK zaplacenou částku do 14 dnů ode dne doručení odmítnutí.

Příklad č. 1 dle výše uvedené metodiky MMR: Osoba starší 65 let je objednatelem zájezdu. V případě odstoupení od smlouvy a následného využití ochranné doby ze strany CK může objednatel poukaz dle lex voucher odmítnout.

Příklad č. 2 dle výše uvedené metodiky MMR: Objednatelem zájezdu je dcera rodičů, která nespadá do žádné kategorie chráněných osob. Zájezd pořídila pro sebe a své rodiče, kteří jsou osobami ve věku nad 65 let. Dle výše uvedené metodiky nebude moci poukaz dle lex voucher odmítnout, neboť jako objednatel nespadá do rozsahu výjimky.

Po dobu ochranné doby je možné požádat cestovní kancelář o nabídnutí náhradního zájezdu (ve stejné či vyšší jakosti).

Pokud do konce ochranné doby poukaz nevyužijete, budete mít nárok na vrácení uhrazené částky, a to do 14 dnů ode dne skončení ochranné doby (ve většině případů tak do 14. 9. 2021).

Uhrazené storno poplatky

Úprava myslí také na již uhrazené storno poplatky (u zájezdů mezi 20. 2. a 31. 8. 2020). Klienti cestovních kanceláří jsou oprávněni požádat (do 3 měsíců) cestovní kancelář o vystavení poukazu ve výši nejméně 10 % uhrazených storno poplatků. Poukaz za storno poplatky bude platit nejméně 12 měsíců a při nevyužití propadne.

Informační povinnost CK

Cestovní kanceláře jsou povinny Vám poskytnout o Vašich právech jasné a srozumitelné informace, a to písemně.

Plné znění zákona například zde. O dalším vývoji situace Vás budeme informovat a článek pravidelně aktualizovat.

Zájezdy mimo období 20. 2. 2020 - 31. 8. 2020

SCÉNÁŘ Č. 1 – ODSTOUPENÍ BEZ ÚHRADY STORNO POPLATKŮ

V případě odstoupení od smlouvy, jejíž předmětem je zájezd v místě postiženém současnou pandemií, mají spotřebitelé právo odstoupit od smlouvy bez zaplacení storno poplatků. Této možnosti však nelze využít celoplošně u všech zájezdů, ale pouze v takovém případě, kdy v cílové destinaci, nebo v jejím bezprostředním okolí nastaly mimořádné okolnosti a tyto okolnosti mají vliv na čerpání služeb nebo dopravu (například zákaz vycestování do dané destinace, zařazení destinace mezi rizikové oblasti).

SCÉNÁŘ Č. 2 – ODSTOUPENÍ S POVINNOSTÍ ÚHRADY STORNO POPLATKŮ

Odlišná situace je však u zájezdů, které se mají uskutečnit na podzim. U těchto zájezdů právo na vrácení celé ceny zájezdu (bez storno poplatků) v současné době neexistuje. Odstoupení od smlouvy tak bude podléhat režimu dle obchodních podmínek cestovní kanceláře, kdy spotřebiteli vzniká (není-li v obchodní podmínkách stanoveno jinak) povinnost uhradit tzv. storno poplatek.

Storno poplatek, institut odstupného, má odškodňovací charakter. Výše storno poplatku je limitována výší skutečně vynaložených nákladů, které se se zrušením zájezdu pojí (již uhrazené letenky, storno poplatky třetích subjektů apod.). Přiměřenost storno poplatků se odvíjí od doby mezi okamžikem odstoupení od smlouvy a okamžikem zahájení zájezdu.

K tomuto postupu existuje alternativa, která s sebou přináší jistou míru rizika. Pakliže by současná pandemie pokračovala až do doby Vašeho zájezdu, bylo by možné postupovat podle prvního scénáře a odstoupit od smlouvy bez zaplacení storno poplatků.

SCÉNÁŘE – SHRNUTÍ 

U zájezdů v následujících (či uplynulých) dnech je situace značně jednodušší a volba scénáře č. 1 je jedinou správnou cestou (i přes to, že se některé cestovní kanceláře snaží storno poplatky účtovat). U podzimních zájezdů je však potřebné vzít v úvahu to, zda máte zájem o dovolenou a věříte, že se situace co nejdřív uklidní, případně zdali máte chuť riskovat vyšší storno poplatky (pro případ, kdy se rozhodnete, že odstoupíte od smlouvy před zájezdem, který však bude možné uskutečnit) nebo je pro Vás výhodnější od smlouvy odstoupit rovnou, a to i za cenu uhrazení storno poplatků. 

ZMĚNA ZÁJEZDU NA POUKAZ (MIMO REŽIM LEX VOUCHER)

V poslední době dochází k situaci, kdy namísto odstoupení od smlouvy o zájezdu dochází ke změně na poukaz na výběr jiné dovolené. Tato situaci je pochopitelná z pohledu obou stran. Cestovní kanceláře neví, jak velký dopad na ně současná situace bude mít a chce si raději udržet zákazníky, než aby o ně (i přes storno poplatky) přišla. Pro zákazníky je naopak situace výhodná, protože si budou moci svou vysněnou dovolenou užít třeba příští rok. 

Změnu zájezdu, jež se týká místa, délky pobytu, termínu pobytu či počtu nocí, nelze jednostranně nařídit. K této změně může dojít pouze, pokud s ní budete souhlasit

Cestovní kanceláře často ve svých obchodních podmínkách stanovují, že v případě nesouhlasu se změnou zájezdu (z důvodu vnější okolnosti) a následného neodstoupení od smlouvy ve stanovené lhůtě (tato lhůta musí být v oznámení, resp. v návrhu změny smlouvy) zákazník se změnou smlouvy souhlasí.

Pokud s poukazem nesouhlasíte, postupuje se podle obchodních podmínek - tedy odstoupení od smlouvy podle scénáře 1 či 2.

VRÁCENÍ UHRAZENÝCH PLATEB (MIMO LEX VOUCHER)

Cestovní kancelář je povinna při odstoupení vrátit veškeré Vámi uhrazené platby (s výjimkou částky odpovídající storno poplatkům – viz Scénář č. 2) bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů. K této lhůtě je vhodné přistupovat ohleduplně, s trpělivostí a přihlédnutím k mimořádné situaci. Je vhodné se tak s cestovní kanceláří domluvit např. na pozdějším navrácení peněz či vrácení po částech. V každém případě je vhodné nechat si domluvený postup písemně potvrdit

Obecně k zájezdům

POJIŠTĚNÍ „STORNA“

Řada z Vás si bude po přečtení článku myslet, že na celou situaci vyzrála uzavřením tzv. pojištění storna zájezdu. Opak však bude bohužel pravdou. Drtivá většina pojišťoven má ve svých podmínkách tzv. výluky z pojistného plnění, při kterých není povinna plnit. Pandemická či obdobná situace, pod kterou nynější stav lze podřadit, patří mezi typické výluky z pojištění. S uhrazením storno poplatků Vám tak nikdo spoluúčastí nepomůže.

ZAPLACENÍ ZBYLÉ ČÁSTI CENY ZÁJEZDU

Mnoho z Vás se může v současné době ocitnout v situaci, kdy má zaplacenou zálohu, splatnost zbylé části ceny zájezdu se blíží, avšak máte důvodnou obavu o tom, že Vaše dovolená neproběhne (například se jedná o dovolenou za měsíc, která se měla uskutečnit ve Spojených státech). Můžete se proti „doplatku“ nějak bránit? Jedním z institutů občanského zákoníku je tzv. námitka nejistoty (§1912 NOZ - "Kdo má plnit při vzájemném plnění napřed, může své plnění odepřít až do té doby, kdy mu bude vzájemné plnění poskytnuto nebo zajištěno; to však jen tehdy, je-li plnění druhé strany ohroženo okolnostmi, které u ní nastaly, které mu nebyly a neměly být známy, když smlouvu uzavřel").

Tuto námitku lze vznést v případě, kdy u protistrany (cestovní kanceláře) nastaly skutečnosti ohrožující její schopnost plnit, a to ať již jejím zaviněním nebo z objektivních důvodů. Tato námitka Vás opravňuje, jakožto osobu povinnou uhradit peněžité plnění, odepřít toto plnění až do té doby, než bude ze strany cestovní kanceláře dána jistota, že její závazek bude splněn (zájezd se uskuteční). Poskytnout jistotu ze strany cestovní kanceláře je však v současné situaci poměrně složité.

Námitku nejistoty je vhodné písemně zaslat cestovní kanceláři, a to se stanovením lhůty k vyjádření se. V každém konkrétním případě je však potřebné, aby obava a tím i námitka byla důvodná. O tom je vhodné poradit se s Vašim právníkem, který Vám celou situaci posoudí. 

Potřebujete ohledně Vaší dovolené poradit? Ozvěte se nám.