Informace pro oznamovatele

Společnost SEDLAKOVA LEGAL s.r.o., IČO: 05669871, se sídlem Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno („Společnost“ nebo „my“) zavedla vnitřní oznamovací systém.

V souladu s § 21 odst. 6 písm. b) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AML“), musí každý povinný subjekt zavést vnitřní oznamovací systém ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů („Zákon o ochraně oznamovatelů“). Součástí tohoto zavedeného systému je možnost každého pracovníka (včetně osob, které jsou pro Společnost činné jinak než v základním pracovněprávním vztahu) podat anonymní oznámení o jednáních, která jsou popsána níže.

Ať už jste tedy náš pracovník, advokát, stážista, dodavatel, jednatel, prokurista, osoba podílející se na našem fungování, nebo jiná osoba, která je pro naši Společnost jakkoliv činná, informujeme vás:

 • jaké jednání může být oznamováno;
 • kdo je příslušnou osobou;
 • o způsobech oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a sytému Ministerstva spravedlnosti;
 • jak probíhá řešení oznámení.

JAKÉ JEDNÁNÍ MÁ BÝT OZNAMOVÁNO?

Zákon o ochraně oznamovatelů umožňuje podávat oznámení v několika různých rovinách. Pokud jste svědky jednání, které:

 • Má znaky trestného činu;

Jste svědky krádeže, úplatků, podvodů, škody na životním prostředí nebo vidíte někoho, jak plánuje takovou škodu způsobit. Trestní zákoník má mnoho tzv. skutkových podstat. Pokud máte podezření, že by se mohlo jednat o trestný čin, raději jej nahlaste.

 • Má znaky spáchání přestupu, za který právní předpis stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč;

Přestupky jsou takové „menší“ trestné činy, takže opět platí to, co je uvedeno výše. Pokud máte ohledně určitého jednání pochybnosti, raději ho nahlaste.

 • Porušuje Zákon o ochraně oznamovatelů;

Pokud například budete svědky šikany vůči někomu za to, že učinil oznámení ve smyslu Zákona o ochraně oznamovatelů (podle tohoto informačního dokumentu). V takovém případě je totiž taková osoba vystavena odvetným opatřením, což Zákon o ochraně oznamovatelů zakazuje.

 • Porušuje právní předpisy nebo předpisy Evropské unie v oblasti finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů;

Zjistíte informace, že dochází k falšování účetních závěrek při auditech. Případně budete svědky nakládání s finančními prostředky, u kterých máte pochybnost o jejich původu.

 • Porušuje právní předpisy nebo předpisy Evropské unie v oblasti daně z příjmů právnických osob, předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ochrany spotřebitele, bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích, ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví, radiační ochrany a jaderné bezpečnosti, hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek, ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví;

Jste svědky porušování pravidel dle AML zákona, máte pochybnosti o dodržování dalších vyjmenovaných předpisů, které se na nás vztahují.

 • Porušuje právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů, ochrany finančních zájmů Evropské unie nebo fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie;

Typickým příkladem zde bude právě oblast ochrany osobních údajů. Pokud máte podezření, že například některý z pracovníků nezákonně nakládá s osobními údaji, můžete učinit oznámení.

Nemusíte být svědky toho, že je jednání ohledně činů uvedených výše dokonáno, postačí, pokud máte podezření, že takové jednání hrozí a máte důvodné podezření, že by mohl následek v budoucnu nastat.

Důležité je, abyste měli pádný důvod se domnívat, že oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Oznámení by se také mělo opírat o věrohodná fakta a skutečnosti.

I Zákon o ochraně oznamovatelů má však své limity. Pokud byste činili oznámení o skutečnostech, které se týkají bezpečnosti České republiky (například by šlo o zakázku pro armádu), takové oznámení bychom nemohli posuzovat podle tohoto Zákona o ochraně oznamovatelů. Tyto informace jsou totiž z oznámení vyloučeny. Konkrétní výčet takto vyloučených oblastí naleznete v § 3 odst. 3 Zákona o ochraně oznamovatelů (zejména jde o bezpečností otázky, zpravodajské služby apod.). Pokud byste podali oznámení v těchto oblastech, nejen, že nejste chránění dle zákona o ochraně oznamovatelů, ale můžete se dopustit také přestupku či dokonce trestného činu.

Veškerá oznámení můžete učinit také anonymně, přičemž zaručujeme, že se oznámením budeme zabývat stejně, jako v případě neanonymního oznámení.

KDO OZNÁMENÍ ŘEŠÍ?

Vaše oznámení přijme náš řešitel oznámení:

Řešitel oznámení je vázán mlčenlivostí a bude chránit vaši identitu a informace, které jste mu poskytli. Pokud učiníte anonymní oznámení, nebude řešitel oznámení pátrat po vaší totožnosti.

Ale pozor, uvádíme to i níže, pokud zjistíme, že oznámení je vědomě nepravdivé, ochrana se na vás nevztahuje, můžete dostat pokutu dle Zákona o ochraně oznamovatelů, a také mohou být učiněna další opatření ze strany Společnosti (ochrana podle Zákona o ochraně oznamovatelů se na vás v takovém případě nevztahuje).

JAK PODAT OZNÁMENÍ?

Oznámení můžete podat:

 • Prostřednictvím e-mailu na adrese jiri.h@sedlakovalegal.com.
 • Ústně prostřednictvím telefonního čísla +420 739 914 552.
 • Osobně ústně v sídle společnosti či v jiném místě stanoveném na základě dohody s řešitelem oznámení (dohodnout se můžete pomocí kontaktních údajů uvedených u řešitelů oznámení výše), kdy podání oznámení vám bude umožněno v přiměřené lhůtě po podání Vaší žádosti, nejpozději však do 14 dnů.

V případě, že učiníte oznámení jiným způsobem, než prostřednictvím kanálů uvedených výše (například prostřednictvím e-mailu na jiného kolegu ve Společnosti) nebude takové oznámení považováno za oznámení ve smyslu Zákona o ochraně oznamovatelů. Společnost jej tak může vyřídit jiným způsobem a vám nenáleží ochrana dle Zákona o ochraně oznamovatelů.

MOŽNOST EXTERNÍHO OZNÁMENÍ

Kromě vnitřního oznamovacího systému umožňuje Zákon o ochraně oznamovatelů využít také další způsoby oznámení. Těmito externími způsoby oznámení jsou:

 • Oznámení prostřednictvím oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti, který je dostupný na této adrese: https://oznamovatel.justice.cz/.
 • Oznámení prostřednictvím uveřejnění, například do médií (to ale jen v případech vyjmenovaných v § 7 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně oznamovatelů).

Protože na nás dopadá úprava AML, máme i specifická pravidla, kde je možné činit externí oznámení. Pokud se oznámení má týkat toho, že některý z našich pracovníků, vedení apod. porušil AML, nemůžete učinit externí oznámení prostřednictvím oznamovacího systému u Ministerstva spravedlnosti, případně uveřejnit takové oznámení. V takovém případě je potřeba oznámení učinit prostřednictvím Finančního analytického úřadu. Konkrétní kontaktní údaje pro učinění oznámení naleznete na této adrese: https://fau.gov.cz/kontakty.

JAK JE OZNÁMENÍ ŘEŠENO?

Do sedmi kalendářních dnů vám písemně potvrdíme vaše oznámení, ledaže jste řešitele oznámení výslovně požádali, abyste o přijetí oznámení nebyl vyrozumíváni, bylo oznámení učiněno anonymně (aniž bychom znali konkrétní adresu, na kterou můžeme odpovědět), nebo je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení Vaší totožnosti jiné osobě̌.

Řešitel na základě informací od vás prošetří okolnosti oznamovaného jednání ve Společnosti. Následně navrhne opatření na zabránění pokračování oznamovaného jednání a nápravu stavu. Přijetí a realizaci těchto opatření řešitel také kontroluje. Můžeme vás ujistit, že Společnost vůči vám nepodnikne jakékoli negativní (odvetné) opatření v souvislosti s podáním oznámení, jako je rozvázání pracovního poměru, snížení mzdy nebo jiné znevýhodnění, ukončení trvalé spolupráce či například snížení odměny. Tato opatření neuplatní ani vůči tzv. spřízněným osobám.

Řešitel oznámení vás nejpozději do 30 dnů od přijetí oznámení vyrozumí o tom, jak bylo oznámení posouzeno (zda bylo důvodné, či nikoliv). Ve složitých případech může být lhůta prodloužena až o 30 dnů, a to dvakrát za sebou. Poté, co budou přijata konkrétní opatření, bude váš řešitel oznámení informovat bez zbytečného odkladu.

DŮLEŽITÉ INFORMACE PŘED PODÁNÍM

Oznamovací systém neslouží k vyřizování účtů. Můžete podávat pouze pravdivá a autentická oznámení. Nelze podávat vědomě nepravdivá oznámení. Pokud toto učiníte, zákon vás nechrání a mohou proti vám být přijata odvetná opatření (prostě, pokud budete lhát, můžou vás vyhodit nebo rozvázat trvalou spolupráci) a můžete nést následky jak ze strany Společnosti, tak ze strany poškozené osoby a státních orgánů.

Při podávání oznámení se také nelze dopouštět jednání, které by naplnilo skutkovou podstatu trestného činu (jako například porušení listovního tajemství či nabourání se do informačního systému).