eNeschopenky z pohledu zaměstnavatele, zaměstnance i lékaře

David Šupej 24.01.2020

Jednou z legislativních novinek, které přinesl rok 2020, je povinný systém eNeschopenky, který zahájil provoz hned od prvního ledna tohoto roku. Jedná se o elektronické zpracování neschopenek a předávání informací o nich mezi Českou správou sociálního zabezpečení, lékaři a zaměstnavateli. Znamená to, že pojištěnec již nebude muset předávat doklady zaměstnavateli a náhrady mzdy i nemocenské mu přijdou automaticky. Změny se týkají pouze nemocenského, ostatní dávky nemocenského pojištění, jako např. otcovské či ošetřovné, se bude dále zpracovávat papírově. Také neschopenky vydané do konce roku 2019 budou dokládány postaru prostřednictvím papírových tiskopisů. Až nové neschopenky vydané od prvního ledna tohoto roku se budou řídit novou úpravou.

ZAMĚSTNANEC

Jak to tedy bude vypadat? – Pojištěnec, který onemocní, půjde na prohlídku k lékaři, který vyplní elektronickou eNeschopenku, do níž se automaticky vyplní osobní údaje pojištěnce z registru České správy sociálního zabezpečení i seznam jeho zaměstnavatelů. Lékař pak doplní jím stanovenou diagnózu, datum vzniku dočasné pracovní neschopnosti či relevantní informace o vzniku úrazu. Tyto informace pak lékař elektronicky zašle okresní správě sociálního zabezpečení. Nový systém neschopenek je založen na třídílných formulářích, kde první díl slouží lékaři k ohlášení vzniku dočasné pracovní neschopnosti pojištěnce a díl třetí slouží k ohlášení jejího skončení. Tyto díly lékař zasílá okresní správě sociálního zabezpečení. Druhý díl poté tvoří průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce, který bude tištěný a bude předaný pojištěnci. Tento průkaz bude obsahovat například informace o trvání pracovní neschopnosti, adresu, kde se bude pojištěnec v době nemoci pohybovat nebo stanovené vycházky. Pojištěnec nebude muset tento průkaz nikam nosit, měl by ho ale mít u sebe pro případnou kontrolu. Průkaz by měl být také předložen v případě, že bude pojištěnce během pracovní neschopnosti přebírat do péče jiný lékař. Na co si ale pojištěnec, který je zaměstnancem, musí dát pozor, je oznamovací povinnost vůči zaměstnavateli. Ačkoli zaměstnavatel vznik pracovní neschopnosti může zjistit z nového ePortálu České správy sociálního zabezpečení, má zaměstnanec i přesto povinnost neprodleně dočasnou pracovní neschopnost zaměstnavateli nahlásit a podat informaci nejen o jejím vzniku, ale i o době trvání a jejím ukončení. Zákon nestanovuje formu tohoto oznámení, mělo by stačit například sdělení přes telefon nebo emailem, bude to ale záležet na konkrétním zaměstnavateli. Stejně také zůstává zaměstnanci povinnost dodržovat režim stanovený lékařem a povinnost umožnit kontrolu jeho dodržování v prvních 14 dnech nemoci i zaměstnavateli, kterému se z tohoto důvodu v uvedených dvou týdnech nahlašuje případná změna místa pobytu a vycházek. Co se ale mění je to, že již není nutné, aby zaměstnanec sám žádal o náhradu mzdy ani o nemocenské, jelikož podklady pro jejich výplatu budou elektronická hlášení lékaře zaznamenaná v sytému ePortál České správy sociálního zabezpečení. Nemocenské bude okresní správa sociálního zabezpečení vyplácet do 30 dnů od doručení řádně vyplněných podkladů pro výplatu dávky.

OSVČ

Dalším subjektem, kterého se změny týkají, je osoba samostatně výdělečně činná, která se dobrovolně účastní nemocenského pojištění. U OSVČ platí podobná pravidla jako u zaměstnance. I OSVČ činná získá průkaz práce neschopného a odpadá jí povinnost zasílat žádost o nemocenské. Co se ale liší je to, že po ukončení dočasné pracovní neschopnosti OSVČ musí sama ohlásit okresní správě sociálního zabezpečení den, kdy začala opětovně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, což činí na speciálním formuláři pro hlášení osoby dobrovolně nemocensky pojištěné při ukončení pracovní neschopnosti. Pokud toto neučiní, nelze jí vyplatit poslední dávku nemocenského.

ZAMĚSTNAVATEL

Změny se dále dotknou zaměstnavatelů. V prvé řadě zaměstnavatel již nebude muset přijímat doklady od pojištěnce, ani je předávat okresní správě sociálního zabezpečení. Jeho povinností bude pouze po 14 dnech trvání neschopnosti zaslat České správě sociálního zabezpečení v elektronické podobě přílohu k žádosti o dávku. Papírový tiskopis bude možný zaslat pouze v případě technického výpadku. Do přílohy zaměstnavatel uvede, kam si nechává zaměstnanec vyplácet mzdu či plat a tím stejným způsobem se následně bude zaměstnanci vyplácet nemocenské. Stejně tak po skončení dočasné pracovní neschopnosti bude stejným způsobem zaměstnavatel zasílat hlášení s údaji potřebnými pro výplatu poslední dávky nemocenského. Zaměstnavatel si bude moct údaje o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance ověřit v ePortálu České správy sociálního zabezpečení a také bude mít možnost zapnout si notifikace upozorňující na vznik pracovní neschopnosti u některého ze zaměstnanců, které mu budou zasílány do určených datových schránek nebo na určené e-mailové adresy. První notifikace přijde zaměstnavateli v okamžiku doručení hlášení ošetřujícího lékaře, kdy půjde pouze informativní zprávu, po které teprve bude následovat ověřená notifikace po zpracování správou sociálního zabezpečení. K ePortálu se může zaměstnavatel přihlásit buď pomocí datové schránky, elektronickým občanským průkazem či uživatelským účtem Národní identitní autority, který lze zřídit zdarma na portálu eidentita.cz. Zaměstnavatel může pověřit jinou fyzickou osobu, typicky svého zaměstnance, aby za něj přistupovala do ePortálu. Zaměstnavateli bude také umožněno pracovat s eNeschopenkami přímo v jejich vlastních softwarech, a to skrze Veřejné Rozhraní pro e - Podání, které umožní automatizované stahování dat a jejich import do mzdového či personálního softwaru. Obdobně bude možné tyto informace stahovat i prostřednictvím systému datových schránek. Co se týče pracovní neschopnosti, která vznikne v zahraničí, budou pojištěncům vystaveny doklady v zahraničí podle právní úpravy v dotčeném státě v papírové podobě.

LÉKAŘI

Samotní lékaři tedy budou muset vydávat rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti elektronickou formou. Papírový tiskopis budou moci použít pouze v případě technického výpadku. K elektronickému vyplňování budou moci využít ePortál ČSSZ, kam se lékař může přihlásit buď datovou schránkou, elektronickým občanským průkazem nebo uživatelským účtem národní identitní autority. Nebo také lékař může využít svůj vlastní specializovaný software, v němž se bude identifikovat pomocí certifikátu od Státního ústavu pro kontrolu léčiv, který už lékaři využívají při vydávání eReceptu. Zároveň bude každému poskytovateli zdravotních služeb pro komunikaci v rámci systému eNeschopenky přiděleno identifikační číslo pracoviště pro e-podání, které bude navázané na jeho IČO, a tento poskytovatel poté může žádat o přidělení dalších identifikačních čísel pro jeho jednotlivá pracoviště či jednotlivé lékaře.[1], [2]

ZÁVĚR

Systém eNeschopenek má podle plánů snížit byrokratickou zátěž a zjednodušit předávání informací mezi zúčastněnými subjekty. Již v prvních dnech jeho fungování se objevuje kritika jeho technického provedení a častých výpadků ze strany lékařů, kterým navíc vadí i sankce za nepoužívání systému a žádají o možnost vystavit papírové neschopenky bez hrozby pokuty alespoň do té doby, než začne systém fungovat bezchybně. Lékaři chtějí dál s ministerstvem vyjednávat i o změnách, takže je možné, že se systém eNeschopenek bude do budoucna ještě modifikovat. [3] Pokud potřebujete poradit ohledně nového systému eNeschopenek, neváhejte nás kontaktovat na monika.z@sedlakovalegal.com. ___________________________________________________________________________________________________________________________________

ZDROJE

[1] Česká správa sociálního zabezpečení. eNeschopenka. Dostupné z: https://www.cssz.cz/web/eneschopenka [2] měšec. cz. eNeschopenky 2020: Vše, co o ní potřebujete vědět. Dostupné z: https://www.mesec.cz/clanky/eneschopenka-2020-vse-co-o-ni-potrebujete-vedet/ [3] Idnes.cz. E-neschopenka zabere i 40 minut, chceme papírové. Lékaři hrozí žalobou. Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/e-neschopenka-lekari-sdruzeni-praktickych-stiznost-system-vystaveni-pacient-elektronicky-pracovni-ne.A200107_111525_domaci_pmk