Německo neuspělo u Soudního dvora se zákazem úryvků textů ve výsledcích vyhledávání

V daném případě německá organizace kolektivní správy autorských práv VG Media podala proti společnosti Google žalobu na náhradu škody.

Důvodem této žaloby byla skutečnost, že společnost Google při zobrazování výsledků z vyhledávání používá úryvky z textů a obrázky, aniž by za ně platila. Tím se dopouští porušení práv souvisejících s autorským právem vydavatelů zobrazovaného obsahu. Německý zemský soud podal k Soudnímu dvoru předběžnou otázku týkající se použitelnosti ustanovení německého zákona, které zakazuje komerčním provozovatelům vyhledávačů veřejně zpřístupňovat tiskoviny nebo jejich části, s výjimkou jednotlivých slov nebo velmi krátkých úryvků textu. Předkládající soud zajímalo zejména to, zda toto ustanovení spadá do kategorie technických předpisů ve smyslu směrnice 98/34 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů, které musí být dle této směrnice oznamovány Komisi. V případě nesplnění podmínky oznámení Komisi se totiž jednotlivci mohou domáhat nepoužitelnosti takového ustanovení. Soudní dvůr uvedl, že v daném případě se skutečné jedná o technický předpis, který měl být oznámen Komisi. Služby poskytované komerčními provozovateli internetových vyhledávačů totiž bezpochyby spadají pod služby ve smyslu směrnice 98/34, která je definuje jako jakékoli služby informační společnosti poskytované zpravidla za úplatu, na dálku, elektronicky a na individuální žádost příjemce služby. Technickými předpisy jsou poté předpisy pro tyto služby, tím pádem i předmětná německá úprava, jejíž návrh měl tedy dle výše uvedeného být oznámen předem Komisi. Jelikož se tak nestalo, není předpis použitelný a organizace kolektivních správců autorských práv VG Media se nemůže dovolávat náhrady škody dle tohoto zákona.

Zdroje:

1) Rozsudek soudního dvora ze 12. září 2019 ve věci C‑299/17 2) Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A31998L0034