Nové nařízení zavádí povinnost transparentnosti pro online platformy

Nařízení EU o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikatelské uživatele online zprostředkovatelských služeb bude účinné od 12. 7. 2020 a od tohoto dne bude přímo použitelné ve všech členských státech EU. Hlavním cílem nařízení je poodhalit závoj, kterým je zakryté fungování provozovatelů internetových vyhledávačů jako je Google nebo poskytovatelů online zprostředkovatelských služeb, kterým je například portál Booking.com. Ti totiž mohou ovlivňovat pořadí podnikatelů, kteří využívají tyto platformy pro prodej svých produktů a služeb spotřebitelům, a například přednostně zobrazovat své produkty nebo produkty partnerských společností a narušovat tak transparentnost a spravedlnosti v online ekonomice. Nařízení se vztahuje na ty online platformy, které pomáhají podnikatelům (tedy podnikatelským uživatelům těchto služeb) zahájit transakci se spotřebiteli. Aby spadaly do působnosti nařízení, musejí tyto platformy navíc splňovat dvě podmínky:

 1. podnikatelští uživatelé těchto platforem jsou usazeni v EU
 2. podnikatelští uživatelé těchto platforem nabízejí své zboží a služby spotřebitelům, kteří se nacházejí v EU

Pro lepší představu o službách, na které regulace dopadá, uvádíme následující přehled:

1.Online zprostředkovatelské služby Jsou jimi takové platformy, se kterými mají podnikatelští uživatelé uzavřenou smlouvu upravující jejich spolupráci, ať už samotná transakce probíhá na platformě či mimo ni. Jedná se například o:

 •  Amazon, eBay, Zalando, Etsy
 •  Uber, Booking.com, Skyscanner, Airbnb
 •  Vimeo, Kindle
 •  Google Play, Oculus Gear VR
 • Heuréka.cz

2.Internetové vyhledávače Podnikatelští uživatelé nemají žádný smluvní vztah s vyhledávači, které jejich stránky procházejí a indexují automaticky. Jedná se například o:

 • Seznam, Google, Bing

  Službami, na které se naopak nařízení nevztahuje, jsou tyto:

 • platformy, kde nefigurují žádní podnikatelští uživatelé (CouchSurfing)
 • platformy, u kterých chybí prvek zprostředkování (Netlflix, Spotify)
 • B2B platformy, kam se nedostanou spotřebitelé (Salesforce AppExchange, Microsoft Azure Market Place)
 • marketingové nástroje (Google Doubleclick, Bing Ads)
 • platební platformy, které jsou pouze doplňkem ke zprostředkování transakce – (Apple Pay, PayPal)
 • nástroje pro blokování reklamy
 • technologické platformy spojující hardware a aplikace (Andorid, iOS, Windows)[1]

 

NOVÉ POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z NAŘÍZENÍ

Online platformy v působnosti nařízení musí zajistit, aby jejich podmínky byly srozumitelné a také aby byly snadno dostupné pro podnikatelské uživatele ve všech fázích jejich obchodního vztahu. Podmínky by také měly specifikovat důvody, pro které mohou být online zprostředkovatelské služby omezeny pro konkrétní podnikatelské uživatele. Při vyhledávání zboží či služeb se výsledky spotřebiteli vždy zobrazí v nějakém pořadí či uspořádání. Aby bylo dosaženo transparentnosti, stanovuje nařízení povinnost, aby online platformy ve svých podmínkách popsaly, jaké jsou hlavní parametry určující pořadí a jejich důležitost ve srovnání s ostatními parametry. Zveřejnit tyto parametry musí i poskytovatelé internetových vyhledávačů. Upravena je i situace, kdy online platforma omezí poskytování svých služeb ve vztahu k určitému zboží či službám, které skrze platformu podnikatelský uživatel nabízí. V takovém případě musí online platforma poskytnout odůvodnění tohoto rozhodnutí, a to nejpozději v den účinnosti takového rozhodnutí. V případě úplného ukončení poskytování služeb určitému podnikatelskému uživateli mu toto rozhodnutí s odůvodněním musí být poskytnuto neméně 30 dní před jeho účinností. Konečně nařízení také ukládá online platformám zřídit interní systém pro vyřizování stížností podnikatelských uživatelů a v obchodních podmínkách určit alespoň dva mediátory, s nimiž jsou ochotni spolupracovat pro dosažení smírného řešení sporů.[2]

ZÁVĚR

Provozovatelé online platforem a internetových vyhledávačů, na které dopadá toto nařízení, mají tedy několik měsíců na to, aby zrevidovali své postupy a upravili obchodní podmínky tak, aby byly v souladu s novou legislativou. Pokud si nejste jistí, zda se nařízení nevztahuje i na Vás, neváhejte se na nás obrátit na monika.z@sedlakovalegal.com. _______________________________________________________________________________[1]COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT. Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on promoting fairness and transparency for business users of online intermediation Services. EUR-Lex [online]. [cit. 14. 1. 2020]. SWD/2018/138. Dostupné z:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2018:0138:FIN [2] Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (eu) 2019/1150 ze dne 20. června 2019 o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikatelské uživatele online zprostředkovatelských služeb. EUR-Lex [online]. [cit. 14. 1. 2020]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1150&from=EN