Online prodej léčivých přípravků na předpis rozděluje odbornou veřejnost

Adam Tietz 23.07.2019

Dvě slova, která rozdělují farmaceutické odvětví na dvě odlišné strany. Jedna strana se k jeho zavedení přiklání, druhá jej striktně odmítá. Rx online, neboli prodej léčivých přípravků vázaných na lékařský předpis přes internet, představuje potenciální změnu dosavadní praxe lékáren. Je otázkou, zdali a v jaké podobě se změna prosadí. K dnešnímu dni lze léčivé přípravky na předpis prodávat a vydávat pouze v kamenných lékárnách osobou s vysokoškolským vzděláním z oboru farmacie. Přes internet je možné legální cestou zakoupit jedině tzv. volně prodejné léčivé přípravky, které nejsou vázány na lékařský předpis, a to pouze skrze ověřené internetové stránky jednotlivých lékáren. Pokud by byla schválena novela zákona o léčivech, mohlo by dojít k radikální změně celého lékárenského odvětví, která s sebou přinese řadu pozitiv, ale také negativ. Je otázkou, zdali je právní úprava na tak velký zásah připravena. Z pohledu současné společnosti, která žije ve spěchu a vše se snaží vyřizovat online, představuje nákup léčivých přípravků přes internet jednodušší a příjemnější způsob jejich obstarání sledující celkové trendy v nakupování. Pacient by po zadání kódu eReceptu zvolil prodejce, dopravce a léčivé přípravky na předpis si nechal kamkoliv dovézt.

POZITIVA

Mezi pozitiva, která Rx online přináší, můžeme zařadit lepší dostupnost léčivých přípravků na předpis imobilním pacientům či pacientům bydlícím v odlehlých místech s nedostatečnou lékárenskou sítí. K tomuto je však potřebné dodat, že samotná Česká lékárnická komora Rx online odmítá, a současně navrhuje tzv. návštěvní službu lékárníka, jejíž výhodou je pro pacienty to, že dostanou léčivý přípravek na předpis včetně dispenzace, neboli řádného seznámení pacienta s léčivým přípravkem na předpis, jeho správným užíváním, interakcemi apod. od samotného lékárníka. Návštěvní služba lékárníka by spočívala v osobní domovní návštěvě pacienta lékárníkem, který by mu léčivé přípravky na předpis vydal a obeznámil jej s potřebnými informacemi. Samotná služba by v nejlepším případě mohla být hrazena zdravotními pojišťovnami. Co se týče nedostatečné lékárenské sítě, je nutno podotknout, že Česká republika nepatří k zemím, které trpí nedostatečnou lékárenskou sítí, neboť dostupnost lékáren je otázkou několika kilometrů. Naopak je potřeba říci, že ve Francii, kde již byl Rx online zaveden, představuje nedostatek lékáren v některých odlehlých oblastech značný problém, tudíž je Rx online jedním ze vhodných řešení. Před jeho zavedením bylo v některých oblastech potřeba urazit několik desítek kilometrů k získání potřebných léků.

NEGATIVA

Samotný princip prodeje léčivých přípravků na předpis přes internet však přináší řadu úskalí, na která není radno zapomínat. Nejvíce by změna zasáhla právě malé a střední lékárny, které by nemusely mít dostatek personálu či vybavení ke spuštění a fungování systému prodeje léčivých přípravků na předpis přes internet. Na rozdíl od velkých, zejména pak řetězcových lékáren, se v poslední době na malých lékárnách projevuje čím dál větší administrativní zátěž spojená mimo jiné s elektronizací lékárenství. Z právního hlediska bude zejména potřeba správně nastavit odpovědnostní vztahy a podmínky, ať už obchodní, reklamační či přepravní. Po samotných lékárnících by bylo vyžadováno dodržování nových povinností dle zákona o léčivech či vyhlášky o správné lékárenské praxi, navíc však také předpisů regulujících spotřebitelská práva. Provoz online lékáren dále podléhá registraci u Státního ústavu pro kontrolu léčiv a dodržování pravidel podle nařízení Evropské unie. Dále je zapotřebí říci, že by nová úprava mohla zasáhnout kvalitu poskytované zdravotnické péče pro samotné pacienty. Ze strany společností, prosazujících Rx online, je často zapomínáno na zdravotní rizika, která s sebou Rx online může přinést. Je otázkou, zdali by byly léčivé přípravky na předpis během dopravy vhodně skladovány (např. v teplotně vyhovujících podmínkách) a pacientům by se dostaly veškeré potřebné informace, včetně řádné dispenzace.

ZÁVĚR

Závěrem je potřeba zmínit, že samotná myšlenka prodeje léčivých přípravků na předpis mimo prostory lékáren, ať už přes internet nebo skrze tzv. návštěvní službu, patří mezi inovace, kterým je potřeba věnovat pozornost. Současná lékárenská praxe na ni však není připravena, neboť samotný systém Rx online, tak jak byl doposud prezentován, nenabízí odpovědi na tu nejdůležitější otázku, kterou je zabezpečení bezpečnosti a kvality zdravotnické péče.