Papírovou knihu můžeme po přečtení prodat dále. Je ale legální prodat e-book?

Prvním prodejem nebo jiným převodem vlastnického práva k dílu v hmotné podobě, který byl uskutečněn autorem nebo s jeho souhlasem, dochází k vyčerpání práva autora na rozšiřování takového díla. Zjednodušeně řečeno, jakmile si od spisovatele koupíme výtisk knihy, spisovatelovo právo na další prodej tohoto výtisku knihy je vyčerpáno a nadále můžeme tento výtisk knihy prodávat nebo třeba darovat bez dalšího omezení. Uplatní se však tento princip i na nehmotné rozmnoženiny autorských děl, jako například elektronické knihy?

Touto otázkou se bude v blízké době zabývat Soudní dvůr Evropské unie ve věci C-263/18, známé častěji pod názvem žalované strany v původním řízení, Tom Kabinet Internet BV. Společnost Tom Kabinet má internetovou stránku, na které provozuje on-line trh „použitých“ elektronických knih. Toto se nelíbí nizozemským sdružením na ochranu zájmů nizozemských vydavatelů, které požadují ukončení služby společnosti Tom Kabinet umožňující prodej „použitých“ elektronických knih. Nizozemský soud v této věci položil Soudnímu dvoru Evropské unie předběžnou otázku, a ten má tak nyní za úkol rozhodnout, zda je pravidlo vyčerpání práva na rozšiřování přenositelné do virtuálního světa rozmnoženin jakožto digitálních souborů. Ačkoliv dané rozhodnutí zatím nebylo vyneseno, ve věci již podal své stanovisko generální advokát. Dle jeho názoru sice pro uznání pravidla vyčerpání práva na rozšiřování pro díla poskytnutá stažením on-line však svědčí jak právní, tak teleologické argumenty, za současného stavu unijního práva musí nicméně převládnout argumenty v opačném smyslu. Generální advokát ve svém stanovisku navrhuje rozhodnout tak, že poskytnutí elektronických knih prostřednictvím stahování on-line pro trvalé použití nespadá pod právo na rozšiřování, ale pod právo na sdělování veřejnosti. Toto rozdělení je důležité zejména z toho důvodu, že vyčerpání práva na rozšiřování je dle jeho názoru možné pouze v případě rozmnoženin na hmotném nosiči. Vyčerpání práva na sdělování nehmotné kopie díla veřejnosti naopak dle jeho názoru možné není. V případě poskytnutí děl prostřednictvím stažení on-line je vytvoření rozmnoženiny díla prvním nabyvatelem provedeno se souhlasem nositele autorských práv, přičemž jde o nezbytnou součást tohoto způsobu zpřístupnění veřejnosti. Tento souhlas se však nevztahuje na rozmnožování, které je nezbytné k následnému převodu v případě dalšího prodeje rozmnoženiny díla. Rozmnožení díla za účelem dalšího prodeje podle názoru generálního advokáta nespadá ani pod žádnou z dalších výjimek z práva na rozmnožování, jelikož není krátkodobé nebo příležitostné, a to ani když dojde k vymazání původní rozmnoženiny díla. Stanovisko generálního advokáta však není pro soud závazné. Existuje tedy možnost, že se soud s názorem generálního advokáta neztotožní a rozhodne, že opětovný převod obsahu chráněného autorským právem je možný i v digitálním prostředí.