Platformy pro sdílení videí čeká přísnější regulace

Na konci srpna byl do Sbírky zákonů odeslán k publikaci zákon, který mění pravidla pro obsah na platformách pro sdílení videonahrávek ↗. Tento zákon se vztahuje pouze na společnosti, které jsou usazeny v Česku, tudíž platformy, jako YouTube nebo Instagram řeší v Irsku. V ČR se zákon dotkne služeb, jako je Ulož.to, Rajče, ale i další platformy, které jako funkcionalitu nabízí sdílení videonahrávek uživateli.

Pokud máte v plánu vyvíjet platformu, která bude umožňovat uživatelům sdílet videonahrávky, zbystřete.

Co je důvodem nového zákona?

Povinnost přijetí zákona vyplývá ze směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2018/1808 z roku 2018. V ní Evropská komise upozorňuje především na nedostatečnou ochranu nezletilých osob vůči škodlivému obsahu na platformách pro sdílení videonahrávek typu YouTube nebo Tik Tok.

Šíření nenávistného, násilného či jinak škodlivého obsahu je na nich totiž kvůli nedostatečné regulaci podstatně jednodušší. Směrnice měla být do našeho právního řádu implementována do 19. září 2020.

Jaké zavádí zákon povinnosti?

Nový zákon řeší odpovědnost za obsah. Na rozdíl od klasického rozhlasového a televizního vysílání či audiovizuálních služeb na vyžádání (jako je např. české DVTV.cz), u kterých provozovatel určuje obsah pořadů, a tudíž za něj odpovídá, se u platforem pro sdílení videonahrávek vyskytuje problém, který by měla nová právní úprava pomoct řešit.

Videa nahrávají a často také tvoří samotní uživatelé a odpovědnost poskytovatelů je omezená – za nahraný obsah totiž odpovídají pouze v případě, že ví, anebo vědět mohou, že nahraný obsah je protiprávní.

Na „pouze“ škodlivý, ovšem ne protiprávní obsah se tato odpovědnost nevztahuje. Zatím nebyla vyžadována předběžná ani průběžná kontrola obsahu, ani žádná jiná aktivní opatření. S příchodem tohoto zákona se nám však pravidla hry částečně mění.

Povinnosti přijmout dostatečná opatření

Základními povinnostmi podle nového zákona, je přijmout dostatečná opatření s cílem ochránit:

 • nezletilé před videonahrávkami, které mohou ohrozit jejich psychický a mravní vývoj - platforma musí dostatečně ověřovat věk
 • veřejnost před videonahrávkami, které podněcují k násilí, či nenávisti z důvodu rasy, barvy pleti, náboženského vyznání, rodu, sexuální orientace apod.

Tuto povinnost musí platforma plnit zejména tak, že v podmínkách užívání upraví pravidla, co si mohou tvůrci na platformě dovolit, a co nikoliv. Zároveň musí zavést mechanismy pro možnost oznámení a označení obsahu, který je škodlivý.

Platforma má poté 60 dnů na vyřízení oznámení.

V platformách však nebude stačit jen tlačítko na oznámení, mechanismus musí být komplexnější a obsahovat také možnost uživatelů hodnotit škodlivý obsah.

Pozor jakou reklamu v platformě zobrazíte

Zákon reguluje, jaká reklama se uživatelům může zobrazit. Poskytovatel platformy tak musí zajistit, aby se nezobrazovala reklama, která se týká cigaret, tabákových výrobků, elektronických cigaret a náplní do nich. Také nesmí být zobrazena reklama na léčivé přípravky, které jsou dostupné na předpis.

U těchto oblastí se to dá předpokládat, ovšem zákon jde ještě dál. V platformě nesmí být zobrazena reklama, která:

 • Přímo nabádá nezletlilé ke koupi produktu nebo služby a využívá k tomu jejich nezkušenosti nebo důvěřivosti.
 • Přímo nabádá nezletilé, aby přesvědčovali své rodiče ke koupi.

Pravidla pro zobrazování se neuplatní jen u reklam, které umístil samotný poskytovatel reklamy (jako to znáte například z YouTube, kde vám před přehráním videa hraje reklama). Všechna výše uvedená pravidla musí platforma zajistit i u reklam, které tvůrci umístí do svých videí.

Jak má platforma zajistit reklamy ve videích?

Měla by provádět omezenou kontrolu. Ale hlavně začlenit pravidla pro zobrazování reklamy do podmínek. Pokud tedy bude chtít tvůrce vložit video/založit účet, musí se výslovně zavázat k tomu, že nebudou ve videích škodlivé reklamy. Ideálně na takovou povinnost navázat další sankce.

Pokud budete připravovat podmínky pro platformu, nezapomeňte do toho zahrnout i tato pravidla. Podmínky užívání umíme nachystat za vás ↗.

Platforma má 90 dnů na zápis do seznamu

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání bude evidovat poskytovatele platforem pro sdílení videonahrávek a dohlížet na to, jestli přijali přiměřená opatření dle nového zákona. V podstatě tak zákon centralizuje seznam poskytovatelů obdobných služeb. Jak již bylo zmíněno výše, v seznamu nebudou evidovány platformy, jako je YouTube, Instagram, ale pouze národní společnosti, které mají, zjednodušeně, sídlo v ČR.

Do dnešního dne však není dostatečně jasné, kdo vše se bude muset do seznamu zapsat. Z velkých hráčů na trhu se zmiňuje například Rajče, nebo Ulož.to. Na druhou stranu ze samotné definice služby podle zákona se jedná o takovou službu, jejímž hlavním účelem nebo hlavním účelem její oddělitelné části, je poskytování pořadů nebo videonahrávek vytvořených uživateli.

Pokud tedy máte aplikaci, která například funguje jako lokální sociální síť, nebo jako funkcionalitu nabízí možnost sdílet videí s ostatními úživateli, vztahuje se na vás povinnost být evidován v seznamu.

Jak se do seznamu poskytovatelů služeb platformy zapsat?

Dá se předpokládat, že Rada pro rozhlasvé a televizní vysílání k tomuto vydá ustálený formulář (jako například u audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ↗). Zatím ovšem ani na Radě nemají jasný přehled o tom, na koho zákon dopadne.

Pro zápis do seznamu bude potřeba připravit:

 • Název služby pro sdílení videonahrávek
 • Identifikaci provozovatele platformy
  • U fyzické osoby jméno, příjmení, obchodní firma a adresa bydliště
  • U právnické osoby název, sídlo, identifikaci osob, které jsou členy statutárního orgánu
 • Kontaktní údaje
 • Potvrzení o zápisu v obchodním rejstříku či v obdobné evidenci
 • Informace, jaká opatření přijala platforma, aby dodržela tento zákon (zejména obchodní podmínky, popis mechanismů ověřování věku atp.)
 • Kdy bylo poskytování služeb platformou zahájeno

Jakékoliv změny informací se poté musí Radě hlásit do 10 dnů ode dne, kdy ke změnám došlo.

Seznam bude veřejně přístupný a každý si z něj bude moct pořizovat výpisy nebo opisy. Dostupný bude na stránkách Rady ↗.

Na zápis do seznamu jsme připraveni a moc rádi vám pomůžeme. Napište nám ↗.

Sankce

Poskytovatelům platforem při porušení pravidel lze uložit pokutu od 100 000 Kč až do 500 000 Kč. Například za reklamu, kterou poskytovatel do platformy umístí, a tato reklama bude obsahovat nabídku elektronických cigaret, lze uložit pokutu až do 200 000 Kč.

Pokud provozovatel nezajistí, aby tvůrci na platforme nezobrazovali zakázané reklamy, hrozí provozovateli pokuda až do 100 000 Kč.

Orgánem příslušným k výkonu dozoru nad dodržováním nového zákona je stejně jako u rozhlasového a televizního vysílání a audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

Úprava se dotkne i VOD platforem

Kromě regulace obsahu nevhodného pro nezletilé a snahy omezit a zabránit šíření nenávistného a násilného obsahu nový zákon také mění pravidla pro poskytování audiovizuálních služeb na vyžádání. Nově tak například budou muset být označeny pořady nevhodné pro nezletilé, budou zpřístupňovány pořady pro osoby se sluchovým nebo zrakovým postižením a dojde k úpravě pravidel pro obchodních sdělení ve vysílání.

Máte dotaz?