Praktický manuál k ukončení činnosti lékárny

Adam Tietz 05.08.2019

Elektronizace lékárenství s sebou nese řadu pozitiv, které usnadňují činnosti v lékárně a zvyšují tak kvalitu poskytované péče. Každý nový systém však s sebou nese také negativa. Rostoucí administrativní tlak na některé menší a střední lékárny může v některých případech vyvrcholit ukončením činnosti celé lékárny, přičemž se množství těchto případů v poslední době zvyšuje. Samotné ukončení činnosti, stejně jako založení nové lékárny, podléhá přísné regulaci napříč celým právním systémem. Níže Vám uvádíme seznam těch nejdůležitějších kroků, které je potřeba učinit.

Včasné ohlášení záměru

O záměru ukončit činnost nestátního zdravotnického zařízení, pod které můžeme zařadit také lékárnu, je potřeba formou žádosti o odnětí oprávnění k poskytování zdravotních služeb informovat příslušný krajský úřad, a to nejpozději 60 dnů přede dnem zamýšleného ukončení. Zároveň je poskytovatel povinen informace o záměru zveřejnit vystavením oznámení v prostorách zdravotnického zařízení a požádat obec, na jejímž území poskytuje zdravotní služby, o uveřejnění uvedené informace na jejich úřední desce. Z vlastní zkušenosti víme, že takto nastavená lhůta nemusí být u lékáren snadno splnitelná, neboť z personálních, finančních či osobních důvodů není schopna lékárna vykonávat svou činnost. Naštěstí mají (některé) krajské úřady pochopení a povolují lékárnám zjednodušený postup (kratší lhůty, zjednodušený režim uveřejnění apod.). V každém případě je však nutné celou situaci řešit individuálně.

Odpovědný zástupce, SÚKL, ČLNK A MZ

Česká lékárnická komora vede evidenci všech lékárníků. Pakliže se lékárník rozhodne ukončit činnost lékárny, případně pak samotný lékárník funkci odpovědného zástupce, je potřebné tuto situaci řešit jak se Státním ústavem pro kontrolu léčiv, tak s Českou lékárnickou komorou. Řadu záležitostí vyřeší vyplnění formuláře, některé z nich je však potřebné vyřešit individuálně. S ukončením licencí souvisí také vrácení všech nevydaných léčivých přípravků apod. Z hlediska Ministerstva zdravotnictví České republiky je potřebné vyřešit otázku nakládání s omamnými a psychotropními látkami, včetně otázek opiátové knihy, osvědčení apod.

Ukončení smluv spolupráce s pojišťovnami, distributory, společnostmi pro likvidaci odpadu apod.

Každá lékárna má uzavřeny smlouvy s jednotlivými pojišťovnami, a to s ohledem na úhrady léčivých přípravků z veřejného pojištění. Dále se v rámci činností lékáren v průběhu uzavírá nemálo smluv s distributory, dodavateli doplňkového zboží, společnostmi pro likvidaci léčivých přípravků apod. Tyto smlouvy je zapotřebí řádně ukončit tak, aby nedošlo k prodlení na žádné ze stran. V daném případě vždy záleží, jak je smlouva s každým jednotlivým subjektem nastavena, zejména pak na tom, jak vypadají obchodní podmínky. Po důkladném nastudování smlouvy přichází řádné ukončení smluvního vztahu.

Národní orgán pro ověřování léčiv, krajské hygienické stanice, …

Od února letošního roku je povinností každého lékárníka kontrolovat bezpečnostní prvky zamezující padělání léčivých přípravků. Z pohledu lékárny je potřebné, aby jako taková byla registrována u Národního orgánu pro ověřování léčiv. Tuto registraci je potřebné ukončit. Stejně jako v případě Národního orgánu pro ověřování léčiv i vůči krajské hygienické stanici, která vydává provozní řád lékárny, je zapotřebí splnit ohlašovací povinnost a ukončení činnosti lékárny řádně nahlásit.

Nájemní smlouvy

Ve velké řadě případů provozuje lékárna činnost v prostorách, které užívá na základě nájemní smlouvy. Je zapotřebí si pohlídat dobu sjednaného nájmu, jakož i podmínky pro případné vypovězení smlouvy před uplynutím sjednané doby. Výše uvedené platí také na movité věci, jako například kancelářské vybavení apod.

Pracovněprávní problematika

Z hlediska pracovního práva je zapotřebí vyřešit otázku jednotlivých zaměstnanců, kteří nadále nebudou moci vykonávat svou dosavadní práci. Pracovněprávní vztahy je potřebné řádně a včas. Ať už se bude jednat o výpověď či dohodu o rozvázání pracovního poměru, je potřebné vše začít řešit s předstihem, neboť právní řád chrání zaměstnance před neoprávněným zrušením pracovního poměru.

Správná archivace dokumentů z pohledu ochrany osobních údajů

V průběhu života lékárny dochází ke zpracování velkého množství osobních údajů, včetně údajů o zdravotním stavu pacientů. Ať už se jedná o osobní údaje zaměstnanců či pacientů, je potřebné dodržovat pravidla pro jejich zpracování, a to nejen během samotné činnosti lékárny, nýbrž také po jejím skončení. Správným nastavením rozsahu zpracovávaných údajů, archivačních a skartačních dob, zabezpečení apod. můžete předejít problémům, které se mohou projevit až po několika letech po ukončení Vašeho podnikání.

Závěr

Ukončení činnosti lékárny nepatří mezi nejlehčí okamžiky v kariéře lékárníka. Celý proces navíc nelze provést ze dne na den, ale probíhá několik měsíců. Výše uvedené kroky představují to nejdůležitější, co Vás čeká. Seznam všech kroků je však mnohem delší a vždy individuálně záleží, co bude obsahovat navíc. Při ukončení lékárny Vás čeká smršť administrativních povinností, které je potřebné vyřešit jednak správně, jednak v řádném časovém období.  V SEDLAKOVA LEGAL jsme připraveni Vám při této nelehké situaci pomoci a zabezpečit, že žádný z potřebných kroků neminete a žádná povinnost Vám neuteče. V případě potřeby konzultace či zabezpečení jednotlivých kroků nás neváhejte kontaktovat na adam.t@sedlakovalegal.com

Tým SL