Tribunál Evropské unie potvrzuje: ochranná známka tvořená tvarem „Rubikovy kostky“ je neplatná

24.10.2019

Dnes ráno Tribunál vydal rozhodnutí týkající se třináct let trvajícího sporu o trojrozměrnou ochrannou známku patřící společnosti Rubik's Brand Ltd., ve kterém potvrdil, že tvar Rubikovy kostky nemůže být zapsán jako ochranná známka Evropské unie.

Průběh sporu

Německý výrobce hraček Simba Toys podal již v roce 2006 u EUIPO návrh na prohlášení neplatnosti této ochranné známky. Argumentoval, že technické řešení Rubikovy kostky spočívající ve schopnosti rotace může být chráněno pouze jako patent, a nikoli jako ochranná známka. EUIPO návrh odmítlo a ani následné žalobě u Tribunálu nebylo vyhověno, a to s odůvodněním, že sporný kubický tvar neobsahuje technické řešení, které by bránilo jeho registraci jako ochranné známky. Tribunál k tomu dodal, že technické řešení spočívající ve schopnosti rotace tohoto výrobku nevyplývá z vlastnosti tvaru, ale z vnitřního neviditelného mechanismu kostky. Společnost Simba Toys podala proti rozsudku Tribunálu kasační opravný prostředek u Soudního dvora. Soudní dvůr zrušil předchozí rozhodnutí a uvedl, že při přezkumu měly EUIPO a Tribunál zohlednit rovněž takové neviditelné funkční prvky výrobku představovaného tímto tvarem, jako je jeho schopnost rotace. Na základě tohoto rozsudku Soudního dvora vydalo EUIPO v červnu 2017 nové rozhodnutí, v němž uvedlo, že nařízení o ochranné známce EU neumožňuje zapsat tvar, jehož základní vlastnosti jsou nezbytné k dosažení technického výsledku, tím pádem trojrozměrný tvar Rubikovy kostky nemůže být zapsán jako ochranná známka. Toto rozhodnutí společnost Rubik’s Brand Ltd napadla u Tribunálu.

Rozsudek Tribunálu zde dne 24. 10. 2019

Tribunál v dnešním rozsudku uvedl, že jednou ze základních vlastností Rubikovy kostky jsou protínající se černé čáry, které rozdělují každou strany kostky na devět kostiček, a že tak tvoří nezbytnou vlastnost k dosažení požadovaného technického výsledku. Jsou nutné i z toho důvodu, že představují fyzické rozdělení kostiček, které umožňuje otáčet částmi kostky. Bez toho by totiž byla Rubikova kostka pouze obyčejnou pevnou krychlí. Tvar kostky je tedy podle Tribunálu neoddělitelný jednak od mřížkové struktury, která je tvořena černými čarami, a jednak od funkce dotčeného konkrétního výrobku, kterou je vodorovné a svislé otáčení řadami kostiček. S ohledem na tyto prvky může být tvarem výrobku pouze tvar kostky, tedy pravidelný šestistěn, který je nezbytný k dosažení výsledku zamýšleného výrobkem, tudíž tento tvar nemohl být zapsán jako ochranná známka Evropské unie.

Závěr

Tribunál tak potvrdil názor Soudního dvora (např. v rozsudku Lego Juris v. OHIM, C-48/09 P) o tom, že známkové právo nemůže vést k poskytnutí monopolu na technická řešení nebo užitné vlastnosti výrobku jednomu podniku. Proti otrockým napodobeninám tvaru výrobku se tak má využít jiných institutů ochrany, např. úpravy nekalé soutěže. Je ale nutné upozornit na to, že společnost Rubik’s Brand Ltd má ještě možnost podat proti rozhodnutí Tribunálu kasační opravný prostředek k Soudnímu dvoru, takže má ještě možnost rozhodnutí zvrátit, i když je nepravděpodobné, že by Soudní dvůr v tomto případě rozhodnul jinak než Tribunál.

Zdroje

1. Tribunál Evropské unie. TISKOVÁ ZPRÁVA č. 131/19. Rozsudek ve věci T-601/17 Rubik's Brand Ltd v. EUIPO. [online]. 24. října 2019 [cit. 24.10.2019]. Dostupné z https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-10/cp190131cs.pdf

2. ČERNÝ, Miroslav. Soudní dvůr EU zrušil rozsudek Tribunálu a rozhodnutí EUIPO, které potvrdily zápis tvaru Rubikovy kostky jako ochranné známky EU. Průmyslové vlastnictví [online]. © 2017 ÚPV Praha [cit. 24.10.2019]. ISSN 2336-7199. Dostupné z: https://www.upv.cz › dms › elektronicka_verze_2017 › casopis2017-01