Společné jmění manželů není jenom majetek, ale také dluhy. Víte, na co si dát pozor?

Petra Jeřábková 20.12.2023

Pokud vás zajímají otázky rodinného práva, sledujte náš instagram! ↗

Společné jmění manželů (SJM) lze označit za základní institut manželského majetkového práva. Hned v úvodu je potřeba udělat si jasno v pojmech jmění a majetek. Zatímco jměním rozumíme souhrn majetku (aktiv) určité osoby včetně dluhů (pasiv), představuje majetek pouze aktiva, tedy vše, co určité osobě patří. Z toho tedy jasně vyplývá, že v případě SJM se nejedná pouze o vztah k majetku (aktivům), nýbrž i k dluhům (pasivům).

Základním nastavením je vznik SJM automaticky ze zákona, a to okamžikem uzavření manželství, pakliže se manželé smluvně nedomluví na odlišném režimu. Nabízí se režim odděleného jmění či zúžení rozsahu SJM oproti zákonnému režimu. Pod uvedenými režimy se mezi laickou veřejností osvojilo označení tzv. předmanželská smlouva. Zajímavé je, že tento pojem však český právní řád nezná.

Potřebujete pomoct s vypořádáním majetku? S čím vším můžeme poradit? ↗

Co všechno patří do SJM?

Dle občanského zákoníku spadá do SJM to, čeho nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně za dobu trvání manželství. Nicméně zákon upravuje hned několik výjimek, které rozvedeme dále v textu.

K získání aktiv do SJM je obvykle zapotřebí splnit dvě podmínky, a sice aby předmět nabyl jeden z manželů anebo oba dva společně. Druhou podmínkou je pak nutnost nabytí předmětu z prostředků SJM. Další možností je např.  vložení výlučného majetku do SJM.

SJM tedy tvoří věci movité (například příjmy manželů, auto či vybavení domácnosti) i nemovité (například byt, dům či pozemek).

Také sem spadají i mazlíčci, jejichž otázka je zapeklitější, než by se mohlo na první pohled zdát — na co je potřeba v souvislosti s domácími mazlíčky myslet, když přijde na rozvod? ↗

Existují ale i výjimky

Nyní se pojďme společně podívat na to, co do SJM naopak nepatří.

Vymezení předmětů, které nejsou součástí SJM, je jasně stanoveno občanským zákoníkem, neboť ten uvedené předměty vyjmenovává celkově (taxativně). Mezi tyto řadí:

  • majetek sloužící osobní potřebě jednoho z manželů,
  • majetek nabytý darem, děděním nebo odkazem,
  • náhradu nemajetkové újmy na přirozených právech (např. právo na život, zdraví),
  • to, co nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví,
  • to, co nabyl jeden z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku a konečně,
  • věc vydaná podle právních předpisů restitucí.

Nezapomínejte ani na dluhy

Jak jsme uváděli již v úvodu, SJM tvoří mimo aktiva také pasiva, tedy dluhy.

Do SJM spadají dluhy v následujících případech:

  • převzaté oběma manžely společně za trvání manželství,
  • převzaté jen jedním z manželů za trvání manželství, pakliže se jedná o obstarávání každodenních potřeb nebo běžných potřeb rodiny (zmínit lze například nákup potravin, hygienických prostředků apod.),
  • dluhy vyšší hodnoty (ty, které nemají charakter obstarávání každodenních potřeb nebo běžných potřeb rodiny), pokud k jejich převzetí dal druhý manžel souhlas.

Konečně sem spadají rovněž dluhy týkající se výlučného majetku jednoho z manželů v rozsahu, který odpovídá zisku z tohoto majetku, a dluhy dříve výlučné, ale později do SJM zařazené na základě smluvní modifikace.

I proto doporučujeme vést si důkladný seznam všech dokumentů, mít od všeho kopie a bezpečně si je chránit. Jak se připravit na rozvod a jaké dokumenty byste si měli evidovat? ↗

Zajímá vás téma SJM? Napište nám. ↗

Zajímavosti z praxe

Pro zajímavost uvádíme, že co se nemovitých věcí týká, v případě, kdy je v katastru nemovitostí jako vlastník zapsán pouze jeden z manželů, neznamená to ještě, že druhý manžel na tuto nemovitou věc nemá nárok. Důležité je, za jakých okolností byla nemovitá věc nabytá. Pakliže by ji jeden z manželů nabyl na základě dědění či daru, pak by se jednalo o nemovitou věc ve výlučném vlastnictví tohoto manžela. Naopak v případě, kdy by tato byla nabyta z prostředků SJM, měl by na ni nárok i druhý manžel, a to i přesto, že by jako vlastník nebyl v katastru nemovitostí zapsán.

Jako další zajímavost lze zmínit obchodní podíl ve společnosti vzniklý za trvání manželství a pořízený z prostředků SJM, neboť i tento představuje majetek, který je zapotřebí v případě rozvodu vypořádat. V takovém případě se vypořádává hodnota obchodního podílu, nikoliv podíl jako takový. Ten lze přikázat jen společníkovi příslušné obchodní společnosti, tedy tomu manželovi, který je již společníkem. Druhý z manželů, tedy ten, který společníkem v dané společnosti není, má toliko nárok na hodnotu (resp. na její část), kterou daný obchodní podíl činí.

Problematika SJM je samozřejmě komplexnější a náročnější disciplína se spoustou výjimek, které by daleko přesahovaly účely tohoto článku. Pokud cítíte nejasnosti, ozvěte se nám, rádi vám pomůžeme najít odpovědi.

Autor: Petra Jeřábková

Práce v týmu zaměřeném na zdravotnické právo mě pouze utvrzuje v chuti pokračovat v tomto zaměření. Naše specializace na technologie nám umožňuje udržovat vysoký standard zdravotnického práva, obzvláště co se týče digitalizace a zlepšování interních procesů a systémů. Nejvíce klíčová je pro mě ochrana našich lékářů, což beru nejen jako práci, ale i jako poslání.

undefined

Kontaktujte nás