Evidence skutečných majitelů

02.03.2021

Přiznejte barvu, nebo si nezahlasujete ani nevyplatíte zisk!

Povinnost zapsat koncové vlastníky do evidence skutečných majitelů (ESM) je s námi již od roku 2017. Zákon ↗ účinný od roku 2021 ovšem přinesl citelné sankce spočívající jednak v omezení společnických práv. Zároveň obsahuje příjemnou novinku automatického průpisu některých údajů z obchodního rejstříku.

"Evidenční zákon"

Zákon 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, s účinností od 1. června 2021 nahradil úpravu ESM dosud obsaženou v rejstříkovém zákoně.

Skuteční majitelé

Evidenční zákon považuje za skutečného majitele každou fyzickou osobu, která je:

  • koncovým příjemcem (obecně získávající více než 25 % z celkového majetkového prospěchu) nebo 
  • osobou s koncovým vlivem (tj. ovládající dle zákona o obchodních korporacích)

Nelze-li skutečného majitele určit dle těchto ukazatelů, považují se za něj osoby ve vrcholném vedení korporace.

Pro fundace, ústavy a právní uspořádání (svěřenské fondy včetně těch zahraničních) jde o v zákoně výslovně vyjmenované osoby (zakladatelé, členové rad či ředitelé a další osoby z nich profitující).

Zápis a přístup do evidence skutečných majitelů

Zápis provádí rejstříkový soud, případně notář.

Pro společnosti s jednoduchou strukturou je značným usnadněním tzv. automatický průpis, kterým budou do ESM z obchodního rejstříku propsáni např. společníci držící více než 25% podíl v s.r.o., jediní akcionáři, a další.

Základní údaje skutečných majitelů budou v evidenci online přístupné veřejně (jména, stát bydliště, rok a měsíc narození, státního občanství). 

Sankce

Omezení práv společníků:

  • zákaz vyplatit podíl na prospěchu (vč. zisku)
  • pozastavení hlasovacích práv

Pokuty:

  • až 500 000 Kč pro evidující osobu i osoby, které ji neposkytnou součinnost

Už před evidenčním zákonem bylo nedoložení skutečného majitele důvodem k vyloučení z účasti na veřejné zakázce.

Do kdy byl čas na přizpůsobení?

Obchodní korporace a subjekty v ESM dosud nezaevidované musely zajistit soulad s evidenčním zákonem nejpozději do 1. prosince 2021, ostatní osoby se zápisem v ESM do 1. června 2022.

Novela – pro změnu další změna

V červnu 2022 však vláda schválila novelu ↗, která nyní míří do Poslanecké sněmovny. Ta reformuluje definici skutečného majitele odstraněním rozlišování „osoby s koncovým vlivem“ (na základě hlasovacích práv) a „koncového příjemce“ (na základě práv na zisk). Dosavadní přístup českého zákona je totiž v rozporu s příslušnou evropskou směrnicí.

Novela také zužuje okruh osob, které se do ESM nezapisují. Nově se tak budou evidovat například SVJ, politické strany, církve a další. U většiny z nich by však měl být zápis vyřešen automatickým průpisem. 

Co s tím?

I z důvodu tlaku EU má zákonodárce má ambici přijmout novelu ve zkráceném procesu již během letošního podzimu. Ač se nabízí, že jde o zbytečnou administrativní zátěž, ještě navíc podléhající nekončícím změnám, nesoulad zápisu vás, jak zmiňujeme výše, může stát mnoho.

V první řadě nemožnost vyplatit si zisk a obecně rozhodovat o chodu společnosti na valné hromadě či jako jediný společník. Fungování společnosti tak může být zcela paralyzováno, případně se neplatnost přijatých rozhodnutí může projevit později.

Dle navržené novely bude třeba přizpůsobit svůj zápis v evidenci nové úpravě do 6 měsíců ode dne nabytí její účinností nového zákona. Zároveň se má prodloužit lhůta, při které je třeba zohlednit změny skutečného majitele (například při změně vlastnické struktury) v ESM ze současných 15 na 30 dní.

Potřebujete-li s plněním zákonných povinností společnosti pomoc, neváhejte se na nás obrátit ↗.

Mám tam něco špatně, potřebuji pomoc