Evidence skutečných majitelů

Přiznejte barvu, nebo si nezahlasujete!

Povinnost zapsat koncové vlastníky do evidence skutečných majitelů (ESM) je s námi již od roku 2017. Letos účinný zákon ovšem přináší citelné sankce spočívající jednak v omezení společnických práv, tak ze strany státu. Zároveň obsahuje příjemnou novinku automatického průpisu některých údajů z obchodního rejstříku.

Nový "evidenční zákon"

Zákon 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, s účinností od 1. června 2021 nahrazuje úpravu ESM dosud obsaženou v rejstříkovém zákoně.

Skuteční majitelé

Evidenční zákon považuje za skutečného majitele každou fyzickou osobu, která je:

  • koncovým příjemcem (obecně získávající více než 25 % z celkového majetkového prospěchu) nebo 
  • osobou s koncovým vlivem (tj. ovládající dle zákona o obchodních korporacích)

Nelze-li skutečného majitele určit dle těchto ukazatelů, považují se za něj osoby ve vrcholném vedení korporace.

Pro fundace, ústavy a právní uspořádání (svěřenské fondy včetně těch zahraničních) jde o v zákoně výslovně vyjmenované osoby (zakladatelé, členové rad či ředitelé a další osoby z nich profitující).

Zápis a přístup do evidence skutečných majitelů

Zápis provádí rejstříkový soud, případně notář.

Pro společnosti s jednoduchou strukturou je značným usnadněním tzv. automatický průpis, kterým budou do ESM z obchodního rejstříku propsáni např. společníci držící více než 25% podíl v s.r.o., jediní akcionáři, a další.

Základní údaje skutečných majitelů budou v evidenci online přístupné veřejně (jména, stát bydliště, rok a měsíc narození, státního občanství). 

Sankce

Omezení práv společníků:

  • zákaz vyplatit podíl na prospěchu (vč. zisku)
  • pozastavení hlasovacích práv

Pokuty:

  • až 500 000 Kč pro evidující osobu i osoby, které ji neposkytnou součinnost

Už před evidenčním zákonem bylo nedoložení skutečného majitele důvodem k vyloučení z účasti na veřejné zakázce.

Čas na přizpůsobení

Obchodní korporace a subjekty v ESM dosud nezaevidované musí zajistit soulad s evidenčním zákonem nejpozději do 1. prosince 2021, ostatní osoby se zápisem v ESM do 1. června 2022.

Potřebujete-li s plněním zákonných povinností společnosti pomoc, neváhejte se na nás obrátit.