Jak uplatnit režijní náklady na držbu podílu v dceřiné společnosti?

Nejvyšší správní soud ČR se začátkem roku 2021 vyjádřil k prokazování skutečné výše režijních nákladů, tedy nepřímých nákladů, souvisejících s držbou podílu v dceřiné společnosti. Za režijní náklady se přitom považují např. náklady na vedení účetnictví, na mzdy pracovníků, nebo odměny pro členy orgánů. Pokud se mateřská společnost rozhodne uplatnit režijní náklady, musí správci daní prokazovat výši těchto nákladů, ale i způsob, jak se k výsledku dopracovala. [1] 

Zákonná úprava režijních nákladů

Mateřská společnost má dle § 25 odst. 1 písm. zk) zákona o daních z příjmů při vyčíslení režijních nákladů souvisejících s držením podílu dvě možnosti:

  • uplatnit režijní náklady a rokázat jejich skutečnou výši správci daní, přičemž bude třeba vytvořit rozumný algoritmus jejich výpočtu, nebo
  • Přesnou částku neprokáže a správce daní náklady stanoví paušálně ve výši 5% z příjmů z podílů na zisku vyplacenýc materské společnosti

Vyjádření soudu k uplatnění režijních nákladů

S první možností, kterou si v předloženém případě zvolila i stěžovatelka, jsou spojeny praktická úskalí. Ty mohou způsobit, že vyčíslení režijních nákladů matěrskou společností bude z pozice správce daně považováno za nedostatečné. Pokud ani na výzvu správce daní společnost své tvrzení nedoplní, pak správce daní aplikuje paušální stanovení nákladů dle druhého bodu. I samotný NSS vidí první možnost jako často prakticky nemožnou. Klade totiž vysoké nároky na podrobné doložení jednotlivých režíjních nákladů, jakožto i nastínění celého algoritmu výpočtu. 

Správce daní se tedy nespokojí například s pouhým předložením tabulky s uvedením režijního nákladu s komentářem, že se jedná o počet hodin, které zaměstnanec strávil při výkonu valné hromady. Matěrská společnost musí hodnověrným způsobem identifikovat, vyčíslit a opřít režijní náklady vztahující se k podpůrným organizačním procesům souvisejících s držbou podílu v dceřiné společnosti, o příslušné důkazní prostředky. 


Pokud nevíte, jak režijní náklady uplatnit nebo která možnost je pro Vás výhodnější a bezpečnější, klidně se na nás neváhejte obrátit. Společně s našimi daňovými poradci Vám rádi pomůžeme. Ozvěte se nám!

[1] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 11. 1. 2021, sp. zn. 3 Afs 170/2019 - 27