Plán účasti zaměstnanců v softwarovém start-upu

V tomto článku se zabývám programy zaměstnanecké účasti ve společnosti, vysvětluji, co tyto programy jsou a proč jsou důležité v softwarových společnostech. Na závěr navrhuji jednoduché řešení programu pro softwarový start-up.

Co je to program zaměstnanecké účasti ve společnosti

Jako program zaměstnanecké účasti ve společnosti označuji v tomto článku soubor pravidel, zakotvený ve smlouvě, na základě kterého klíčoví pracovníci společnosti nabývají účast ve společnosti. Smlouvou přitom může být společenská smlouva nebo smlouva mezi pracovníkem, společností a/nebo společníky. Za účast přitom pro účely tohoto článku považuji:

 • práva na výnos (například právo na podíl na zisku, právo na vypořádání),

 • práva na řízení společnosti,

 • libovolnou kombinaci předchozích práv.

Ačkoliv se programy jmenují zaměstnanecké, zpravidla mohou zahrnovat různé pracovníky společnosti, například též členy orgánů společnosti nebo i externí pracovníky. V tomto článku volně zaměňuji pojmy pracovník a zaměstnanec, vždy mám však na mysli pracovníka v širším slova smyslu.

Program váže nabývání účasti na různá kritéria, od výkonnosti pracovníka, přes dobu trvání zaměstnaneckého nebo jiného poměru pracovníka vůči společnosti.

Je důležité si uvědomit, že program nemusí zahrnovat všechna práva běžně spojovaná s účastí ve společnosti a nemusí tak být spojen například s hlasovacími právy ve společnosti, pokud to pro společnost není žádoucí.

Typické programy zaměstnanecké účasti jsou:

 • Opční akciový program;

 • Program zaměstnaneckých akcií;

 • Program stínových akcií.

V případě opčního akciového programu společnost nabízí pracovníkovi právo v budoucnu odkoupit daný počet akcií společnosti za předem danou cenu. V případě růstu kursu akcií pracovník při uplatnění opce vydělá, v případě poklesu kursu pracovník není povinen opci využít. Výhoda opčního akciového programu je, že při bezúplatném poskytnutí práva opce na koupi akcií za předem sjednanou cenu se plní daňové a související povinnosti až v okamžiku uplatnění opce, nikoliv při jejím poskytnutí.

Program zaměstnaneckých akcií umožňuje pracovníkům přímo nabývat akcie společnosti, obvykle za zvýhodněnou cenu.

Výše uvedené programy počítají s tím, že společnost je akciová. Program stínových akcií je možné spustit i ve společnosti s ručením omezeným, protože takový program ve skutečnosti nepracuje s opravdovými akciemi ve smyslu zákona o obchodních korporacích. O tomto programu se rozepíši v závěru článku.

Proč zavést program zaměstnanecké účasti v softwarovém start-upu

Tuzemské softwarové společnosti musí v dnešní době svým pracovníkům nabízet více než mzdu nebo jinou peněžitou odměnu, aby si ty nejlepší z nich udržely. Po vzoru zahraničních softwarových společností je běžné nabízet:

 • flexibilní pracovní dobu a možnost práce z domu,

 • placené sick-days,

 • placenou dovolenou nad rámec 20 dnů v roce,

 • odpočinkové a herní zóny v kancelářích,

 • služební počítač a mobil pro pracovní i soukromé účely apod.

V zahraničí je navíc běžné, že softwarové společnosti nabízejí pracovníkům různé formy jejich účasti ve společnosti, aby zvýšily jejich motivaci a pracovní nasazení.

Softwarové start-upy mají na začátku svého života několik společných vlastností:

 1. Hodnota podnikatelského nápadu zpravidla převyšuje hodnotu zbývajícího majetku start-upu;

 2. Start-up má jen minimální nebo žádné finanční prostředky;

 3. K realizaci podnikatelského nápadu start-up potřebuje zkušené a talentované vývojáře a další klíčové pracovníky;

 4. Úspěch start-upu závisí na kvalitě a rychlosti realizace podnikatelského nápadu.

Ze společných vlastností start-upu lze vyvodit několik závěrů:

 1. Start-up nemá peníze;

 2. Start-up potřebuje vysoce kvalifikované, talentované pracovníky;

 3. Pokud se podaří start-upu uspět, jakákoliv forma účasti na start-upu bude mít vysokou hodnotu.

Z výše uvedených důvodu se pro české softwarové start-upy jeví program zaměstnanecké účasti jako skvělý způsob, jak s nízkou počáteční investicí přitáhnout a udržet kvalitní, talentované pracovníky a zrealizovat podnikatelský plán.

Návrh programu v českém softwarovém start-upu (program stínových akcií)

Jak bylo zmíněno výše, řada programů zaměstnanecké účasti předpokládá, že má společnost formu akciové společnosti. Teoreticky je možné klasické programy, ekvivalentní například k programu nabývání zaměstnaneckých akcií, realizovat i ve společnosti s ručením omezeným. V praxi je to však příliš komplikované kvůli způsobu, jakým se ve společnosti s ručením omezeným převádějí podíly. Tyto komplikace jde částečně překlenout ve společnostech s ručením omezeným, které vydaly kmenové listy, ani takové řešení však není nejlepší, jelikož bude často vyžadovat změnu společenské smlouvy a s tím související administrativu, která u programů zaměstnanecké účasti není žádoucí. Klasický softwarový start-up přitom zpravidla nebude mít formu akciové společnosti z důvodu požadavku základního kapitálu aspoň 2 mil. Kč a poměrně složité struktury řízení.

Elegantním řešením programu účasti zaměstnanců v softwarovém start-upu, který je společností s ručením omezeným, je program stínových akcií.

V programu stínových akcií pracovníci v průběhu času nabývají takzvané stínové akcie (anglicky phantom stock units, „PUs”) za svou práci pro společnost. Tyto stínové akcie se pracovníkům připisují na jejich účet stínových akcií, který vede společnost. Každá stínová akcie je přitom ekvivalentem určitého podílu ve společnosti a v případě tzv. likvidní události se přemění na skutečný podíl ve společnosti. Celý program přitom existuje pouze na základě smlouvy mezi pracovníkem a společností jako obligační závazek a jeho existence ani změny na účtech stínových akcií se tudíž neprojevují do společenské smlouvy ani do Obchodního rejstříku.

Vysvětleme si program na příkladu pana Nováka. Pan Novák za 5 let působení ve start-upu získal celkem 5 PUs (1 PU za každý rok). Každá PU je ekvivalentem 0,1 % podílu ve společnosti. Pan Novák tedy drží stínové akcie v hodnotě ekvivalentu 0,5 % podílu ve společnosti. Pan Novák a společnost se dohodli, že prodej společnosti je likvidní událostí. Jakmile se společníci rozhodnou prodat start-up zahraničním investorům, PUs pana Nováka se (v důsledku likvidní události) přemění na skutečný podíl ve společnosti o velikosti 0,5 % a pan Novák dostane odpovídající část z ceny za prodej start-upu. V té době měl start-up hodnotu 100 000 000 Kč a pan Novák obdržel 500 000 Kč.

Program může libovolně určit, jaká práva jsou s PUs spojená, kdy se PUs transformují na skutečný podíl (jestli vůbec), zda jsou s nimi spojena práva na mimořádnou odměnu (ekvivalentní například podílu na zisku společníků) apod.

Z daňového hlediska se bude tento program chovat obdobně jako klasický opční akciový program, s některými specifiky, která přesahují rámec tohoto článku.

Každý program stínových akcií by měl obsahovat následující:

 1. Podmínky členství v programu,

 2. Podmínky udělení stínových akcií,

 3. Podmínky, kdy stínové akcie dospějí,

 4. Jaká práva jsou spojena s nedospělými a dospělými stínovými akciemi a

 5. Likvidní události.

Program je možno vydat jako vnitropodnikový předpis, který se uplatní vůči zaměstnancům naplňujícím podmínky členství (například od určité pracovní pozice) nebo zaměstnancům s doložkou o zařazení do programu v pracovní smlouvě (nebo v dodatku k ní). Toto s sebou přináší obrovskou výhodu vysoké motivace zaměstnanců odvádět maximální výkon pro společnost, pokud jsou kritéria členství v programu objektivně měřitelná. Zaměstnanci totiž v takovém případě přesně vědí, co musí udělat (jakých výsledků dosáhnout), aby došlo k jejich zařazení do programu.

V případě zařazování zaměstnanců skrze individuální doložku si musí společnosti dát pozor na zákaz rozdílného odměňování pracovníků podle zákoníku práce (není možné zaměstnance na stejné pozici odměňovat za stejnou práci různě, například tím, že jednoho ze zaměstnanců společnost zařadí do programu a druhého ne, když odvádí stejnou práci).

Závěr

Program zaměstnanecké účasti ve společnosti je skvělým nástrojem, jak v softwarovém start-upu s nízkou počáteční investicí vytvořit zajímavé prostředí pro vysoce kvalifikované pracovníky. Osud každého softwarového start-upu přitom ve velké míře záleží právě na kvalitě jeho pracovníků. V České republice bude typický softwarový start-up společností s ručením omezeným, ve které jsou možnosti realizace různých programů omezené. Ideálním programem pro takový start-up bude program stínových akcií. Tento program dokáže naplnit stejný účel jako klasické programy a přitom je vysoce flexibilní a nenáročný na počáteční investici a administrativu.

Mgr. Jiří Císek, advokátní koncipient v advokátní kanceláři SEDLAKOVA LEGAL s.r.o.