Povinnosti podnikatelů po založení společnosti s ručením omezeným

Roman Tomek 09.03.2020

Založit společnost s ručením omezeným je samo o sobě vyčerpávajícím a náročným procesem. Zápisem společnosti do obchodního rejstříku ale nic nekončí. Právě naopak. Mnohokrát se stane, že se podnikatel uspokojí se zápisem a dále již nic neřeší. To se mu ale nemusí vůbec vyplatit.

Pokud jste osobou, která nedávno společnost s ručením omezeným zakládala, pak jste na správném místě! Vysvětlíme Vám, co Vás (ještě) čeká, kde je nutné podat jaký formulář a do kdy tak musíte učinit.

Zřízení datové schránky

Jedná se asi o jedinou věc, kterou budete mít bez problémů zřízenou. Je totiž zřizovaná automaticky na základě zákona, a to z důvodu, že Vaše společnost je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku. Pro přihlášení do datové schránky budete ale potřebovat přístupové údaje tvořené uživatelským jménem a heslem. Tyto přístupové údaje Ministerstvo vnitra zasílá vždy do vlastních rukou jednatele společnosti, většinou do 7 dnů od zápisu společnosti na adresu uvedenou v obchodním rejstříku, tedy na adresu trvalého bydliště jednatele, případně na doručovací adresu, kterou zadal do registru obyvatel.

Registrace k daním

Účelem vzniku společnosti s ručením omezeným je podnikatelská činnost, předpokládá se, že bude společnost od svého vzniku evidovat příjmy. Z toho důvodu vzniká společnosti s ručením omezeným povinnost registrovat se k dani z příjmů právnické osoby bez ohledu na to, zda bude mít příjem nebo ne. Tuto povinnost je potřebné splnit nejpozději do 15 dnů od zápisu společnosti do obchodního rejstříku, přičemž platí, že formulář k registraci podává právnická osoba přes datovou schránku. Je proto nutné nejdříve vyčkat na zřízení přístupu k datové schránce a až pak podat přihlášku k registraci k dani.

Pokud by se zdálo pro společnost výhodné se registrovat jako plátce DPH, pak nemusí čekat na to, aby splnil zákon stanovené podmínky (překročení obratu 1 mil za 12 nebo méně kalendářních měsíců následujících po sobě), ale může se registrovat i dobrovolně. Samozřejmě, proces vyplňování přihlášky k registraci k DPH není nejjednodušší, budete potřebovat zejména business plán, odhad obratu na následující rok, přehled dodavatelů nebo odběratelů služeb/produktů, nájemní smlouvy, přehled majetku zapojeného do podnikaní apod. Příslušný finanční úřad se k podané žádostí vysloví nejpozději do 30 dnů a ve většině případů vyzve společnost k doplnění dokumentů pro prokázání tvrzených skutečnosti.

Evidence skutečných majitelů

Jedná se o evidenci sloužící pro zápis údajů o fyzických osobách, které mají fakticky nebo právně vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv ve společnosti. U společností s ručením omezeným a u dalších právnických osob se za tuto osobu považuje fyzická osoba, která sama nebo s jinými osobami, které s ní jednají ve shodě, disponuje více než 25 % hlasovacích práv, větším než 25 % podílem ve společnosti nebo jí náleží alespoň 25 % zisku. Pokud se jedná o společnost s ručením omezeným, která má jediného společníka, tak společník disponuje 100 % podílem a splňuje tak výše uvedenou podmínku a je považován za skutečného majitele společnosti.

Společnost je povinna podat návrh na zápis jejího skutečného majitele bezodkladně po zápisu do obchodního rejstříku elektronickou cestou. Návrh se doručí příslušnému rejstříkovému soudu a ten provede zápis do evidence nejpozději do 5 dnů ode dne doručení návrhu. Evidence je zcela neveřejná a slouží výhradně veřejným orgánům.

Povinnosti související s nástupem zaměstnanců

Často se stává, že začínající podnikatel, který si právě založil svou první společnost, nevede žádného zaměstnance. Pokud už pro něho někdo pracuje, tak je to většinou brigádník, který má uzavřenou dohodu o provedení práce nebo dohodu o provedení činnosti. Důvod je zřejmý. Pokud odměna vyplácená na základě dohody nepřesáhne za měsíc částku 10 000 Kč, nemá zaměstnavatel žádnou povinnost vůči České správě sociálního zabezpečení, Finanční správě ani zdravotní pojišťovně, u které je jeho brigádník pojištěn. Zaměstnanec na základě pracovní smlouvy, případně brigádník, jehož příjem přesáhne 10 000 Kč za měsíc, znamená následující povinnosti:

  • povinnost zaměstnavatele přihlásit se do registru zaměstnavatelů u příslušné okresní správy sociálního zabezpečení do 8 kalendářních dnů od nástupu svého prvního zaměstnance, oznámit den nástupu, případně i den ukončení pracovního poměru. Nadto máte povinnost vést za každého svého zaměstnance evidenční list důchodového pojištění,
  • povinnost přihlásit se do registru zaměstnavatelů u příslušné pojišťovny, která se určuje podle zdravotní pojišťovny zaměstnance, do 8 pracovních dnů od nástupu zaměstnance,
  • vzhledem k tomu, že máte povinnost srážet daň z příjmu fyzické osoby, musíte se do 15 dnů od nástupu zaměstnance registrovat u místně příslušného finančního úřadu.

Pokud zaměstnáváte alespoň jednu osobu, tak bez ohledu na to, zda ji zaměstnáváte na základě pracovní smlouvy nebo dohody nebo jestli její odměna dosahuje alespoň 10 000 Kč za měsíc, máte vždy povinnost platit zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele u státem určené pojišťovny, kterou je Kooperativa. Toto pojištění se vztahuje na případy pracovních úrazů. Povinnost platit pojištění Vám vzniká po nástupu zaměstnance nebo brigádníka, přičemž tuto skutečnost musíte pojišťovně Kooperativa oznámit bezodkladně.

Pokud jste začínající podnikatel, nezapomeňte kouknout například také na článek, jak zapojit vaše případné zaměstnance prostřednictvím různých programů.

Závěrem

Být podnikatelem není snadné. Čeká na Vás řada povinností, které se mohou ze začátku zdát nepřekonatelné. Postupem času to ale budete brát jako samozřejmost nebo si najdete odborníka, který Vám s tím bude pomáhat. Ze začátku je ale důležité nepodcenit informování, protože nedostatečná informovanost Vám může v budoucnu způsobit problémy.