DSA, P2B a DAC 7: Tři klíčové pojmy pro provozovatele platforem a poskytovatele online služeb

Poskytujete SaaS nebo obdobnou službu, která umožňuje uživatelům nahrávat vlastní obsah (například texty nebo fotografie)? Nebo uživatelům usnadňujete prodej jejich služby nebo zboží prostřednictvím vaší aplikace? V takovém případě zbystřete a podívejte se s námi, zda se vás týkají povinnosti, které s sebou přináší úprava, která se schovává pod pojmy DSA, P2B a DAC 7.

A věnujte textu náležitou pozornost! Předpisy jsou totiž složitější než kdy předtím a snaží se vás zmást. Pokud se považujete za zprostředkovatele podle DSA, tak to ještě neznamená, že se vás týkají povinnosti podle P2B. A pokud jste provozovatel online platforem dle DSA, tak to automaticky neznamená, že na vás automaticky dopadají i povinnosti provozovatele platformy podle DAC 7.

Jak to tedy je? Na to se podíváme spolu.

DSA

DSA (Digital Service Act) označuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2065 o jednotném trhu digitálních služeb a o změně směrnice 2000/31/ES (nařízení o digitálních službách). Toto nařízení sice začne v plné míře platit až od 17. února 2024, ale některé povinnosti platí už od 17. února 2023.

Koho se to týká

DSA dopadá na 3 hlavní subjekty, a to:

  • Poskytovatelé zprostředkovatelských služeb – subjekty, které poskytují službu přenosu informací, ukládání do mezipaměti nebo obecně ukládání informací na žádost uživatele. Do této kategorie spadají zejména poskytovatelé cloudových služeb, webhostingu nebo provozovatelé SaaS Aplikace, která umožňuje ukládání uživatelského obsahu a jeho sdílení s ostatními uživateli.
  • Online platformy – užší kategorie poskytovatelů zprostředkovatelských služeb, do které spadají hostingové služby, které na žádost příjemce služby ukládají a veřejně šíří informace. Jedná se o sociální sítě, online tržiště, cestovní a ubytovací portály apod.
  • Online tržiště – poskytovatelé online platforem umožňujících spotřebitelům uzavírat s obchodníky smlouvy na dálku.
  • Velmi velké online platformy a velmi velké online vyhledávače – platformy, které mají nejméně 45 milionu aktivních uživatelů v Unii za měsíc.

Co je předmětem povinnosti

DSA je nejsložitějším předpisem ze všech zmiňovaných. Nových povinností přináší opravdu hodně, proto jsme se níže zaměřili jen na ty nejdůležitější.

Pokud poskytujete zprostředkovatelské služby, musíte zřídit jednotné kontaktní místo a ve svých svých smluvních podmínkách informovat o postupech moderace obsahu a veškerých omezeních, která uplatňujete v souvislosti s užíváním vaší služby s ohledem na informace poskytnuté příjemci.

V případě, že vaše služby míří na nezletilé, musíte tyto informace vyjádřit srozumitelnou, jasnou, snadno pochopitelnou a uživatelsky vstřícnou formou. Zároveň máte povinnost jednou ročně zveřejňovat zprávy o moderovaném obsahu.

Jako poskytovatel hostingových služeb musíte dále zavést mechanismus oznamování a příjímání opatření proti nezákonnému obsahu. Pokud jakýkoliv obsah omezíte nebo pokud pozastavíte či zrušíte uživatelský účet, musíte o takovém rozhodnutí poskytovat odůvodnění. A v případě podezření na trestný čin máte povinnost informovat policii.

Provozujete online platformy? V takovém případě musíte nad rámec výše uvedeného zřídit zvláštní interní systém pro vyřizování stížností a přednostně reagovat na oznámení tzv. důvěryhodných oznamovatelů. Zároveň se vás týkají zvláštní opatření a povinnosti ochrany proti zneužití služby, přičemž ve svých smluvních podmínkách musíte jasně a podrobně stanovit svou politiku v tomto ohledu.

Musíte být mnohem více transparentní – obsah vámi pravidelně zveřejňovaných zpráv musí obsahovat více informací, musíte zajistit transparentnost reklam a doporučovacích systémů. A také si musíte dávat pozor na tzv. dark patterns – zákaz koncipovat rozhraní manipulativním způsobem vůči uživatelům. Zvýšenou míru soukromí, bezpečnosti a ochrany musíte věnovat také nezletilým.

Jako provozovatel online tržiště můžete prodávat služby nebo zboží pouze za předpokladu, že vám obchodníci poskytnou kontaktní údaje a další informace (tzv. know your business customer). Zároveň jsou na vás kladeny požadavky týkající se koncepce rozhraní, možnosti provádět náhodné kontroly zboží a služeb a podrobnějšího informování spotřebitelů.

Speciální povinnosti pak zákon ukládá velmi velkým online platformám a velmi velkým online vyhledávačům, které musí posuzovat rizika a přijímat opatření, provádět audity, vytvořit mechanismus reakce na krize. Zároveň musí využívat doporučovacích systémů bez profilování, vést archiv reklam, poplatek za dohled.

Sankce

A co se stane, když tyto povinnosti nesplníte? V takovém případě vám hrozí pokuta až do výše 6 % ročního obratu v předchozím účetním období.

Chcete si s námi zkontrolovat že jste na vše připravní? Neváhejte nás kontaktovat ↗.

P2B

P2B neboli Platform to Business je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1150 o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikatelské uživatele online zprostředkovatelských služeb. Pravidla upravena nařízením platí od 12. července 2020 a dozorem nad jejich dodržováním byl pověřen Český telekomunikační úřad s účinností od 23. března 2023.

Koho se týká

Nařízení P2B se vztahuje na následující subjekty:

  • Poskytovatelé online zprostředkovatelských služeb – osoby nabízející podnikatelům webové stránky nebo aplikace umožňující nabízet jejich zboží nebo služby spotřebitelům nebo usnadňující zahájení transakcí se spotřebiteli.
  • Poskytovatelé internetového vyhledávače – osoby nabízející spotřebitelům služby vyhledávání na všech internetových stránkách.

Co je předmětem povinnosti

Poskytujete online zprostředkovatelské služby? V takovém případě musíte popsat hlavní parametry, které určují pořadí zboží nebo služeb a popsat jakékoliv rozdílné zacházení, které uplatňujete. Pro vyřizování stížností podnikatelských uživatelů musíte zavést interní systém a musíte určit dva a více mediátorů pro rozhodování sporů.

Navíc musíte sepsat své obchodní podmínky v souladu s novým nařízením, přičemž je důraz kladen na obsah a srozumitelnou formu. Nová pravidla upravují také možnosti změn obchodních podmínek a podmínky omezení, pozastavení či ukončení poskytování služeb podnikatelskému uživateli.

Při jejich nesplnění není možné změny provést. Případné omezení možnosti podnikatelských uživatelů nabízet stejné zboží a služby za různých podmínek jinými prostředky je nutné odůvodnit a zveřejnit.

Pokud provozujete internetové vyhledávače musíte také popsat hlavní parametry, které určují pořadí ve vyhledávání a obecně být více transparentní, zejména pokud jde o rozdílné způsoby zacházení.

Sankce

Za porušení povinností upravených nařízením P2B může český telekomunikační úřad uložit pokutu až do výše 10 000 000 Kč.

DAC 7

A v neposlední řadě se podíváme na směrnici Rady (EU) 2021/514, kterou se mění směrnice 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní. Do českých právních předpisů byla tato směrnice implementována zákonem č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, příloha č. 4 Vládního návrhu zákona č. 164/2013 Sb.

Jaké jsou vaše povinnosti jako provozovatele internetové platformy od 1. ledna 2023?

Koho se týká

Úprava DAC 7 se týká provozovatelů internetových platforem – subjektů provozujících platformu (webovou stránku nebo aplikaci, která umožňuje spojení koncového zákazníka a prodejce). Musí se ale zároveň jednat o platformu, prostřednictvím které je nabízeno poskytnutí nemovité věci, dopravního prostředku, osobní služba nebo prodej zboží za úplatu.

Za osobní službu se přitom považuje jakákoliv činnost prováděná za časovou nebo úkolovou odměnu, která může být poskytnuta i on-line.

Co je předmětem povinnosti

Pokud jste provozovatelem platformy dle výše uvedené definice, musíte se ohlásit a podávat oznámení příslušnému správci daně pro DAC 7. Oznámení musí obsahovat informace o oznamovaných činnostech vykonávaných prodejci využívajícími danou platformu, a to zejména identifikaci prodejce, výši plateb v jeho prospěch a identifikaci účtů, na které platby směřují.

V souvislosti s tím musíte prověřovat a zjišťovat, zda usnadňujete provádění sledovaných činností a máte povinnosti poskytovat správci daně součinnost.

Sankce

Správce daně může za nesplnění povinnosti uložit provozovateli platformy pokutu do 1 500 000 Kč.

Závěr

Tak si to hezky zrekapitulujme. Jednotlivé předpisy používají podobné názvosloví, avšak dopadají na odlišné subjekty.

Poskytujete-li službu, v rámci které umožňujete uživatelům nahrávat vlastní obsah, dopadají na vás povinnosti dle DSA.

Pokud provozujete tržiště (marketplace), dopadají na vás další povinnosti dle nařízení DSA a P2B. A pokud se poskytované služby nabízené v marketplace týkají poskytnutí nemovité věci, dopravního prostředku, osobní služby nebo prodeje zboží za úplatu, tak se vás týká i DAC 7.

Nařízení DSA a P2B upravuje také zvláštní povinnosti pro provozovatelé internetových vyhledávačů.

A v případě, že počet aktivních uživatelů vaší platformy či vyhledávače přesahuje 45 milionů v rámci Unie, vztahují se na vás zvláštní povinnosti, které najdete v DSA.

Pokud jste se dočetli až sem, věříme, že vás problematika regulace online platforem a digitálních služeb zajímá minimálně tak jako nás. Nebo se o ni zajímat musíte, protože jste se našli v některé z výše uvedených kategorií subjektů, na které pravidla související s DSA, P2B a DAC 7 dopadají.

Ať je už důvod vašeho zájmu jakýkoliv, máme pro vás dobrou zprávu. Chystáme pro vás sérii článků, ve kterých se blíže podíváme na vybrané aspekty právní úpravy.

Autor: Barbora Blaškovičová ↗

Líbí se mi být součástí pokroku, jak v právu, tak v technologiích. Nápady mohou změnit svět a v technologiích může každý nápad být průlomový. Chci pomáhat našim klientům chránit jejich software a duševní vlastnictví, aby ty jejich měli šanci prorazit.

 

undefined

Kontaktujte nás