Co přináší nové INCOTERMS 2020?

Pavel Čech 12.02.2020

1.1.2020 vstoupila v účinnost nová verze pravidel INCOTERMS vydávaných Mezinárodní obchodní komorou (International Chamber of Commerce – ICC). Podle ICC by měla být nová pravidla INCOTERMS 2020 oproti verzi z roku 2010 více dostupná (mj. i díky mobilní aplikaci) a snadněji použivatelná. Kromě toho přinesly INCOTERMS 2020 i některé klíčové změny, které Vám níže přiblížíme.

Ještě předtím je však vhodné připomenout, jak INCOTERMS fungují. Pokud se obáváte toho, že Vám nová pravidla přináší nové starosti, nezoufejte. INCOTERMS nejsou žádná smlouva a neplatí ani jako mezinárodní zvyklosti. Na Vaše smluvní vztahy se tak nové podmínky uplatní pouze v případě, pokud se na tom se smluvními partnery dohodnete a na některou z nových dodacích podmínek INCOTERMS 2020 odkážete například v přepravní smlouvě. Do té doby se Vaše smluvní vztahy pravidly INCOTERMS řídit nebudou. Nicméně vzhledem ke skutečnosti, že některá ustanovení nových podmínek výrazně mění smluvní rovnováhu a ukládají stranám nová práva a povinnosti, je na zvážení, zdali využívání nových podmínek pro Vás nemůže být v konkrétní situaci výhodnější.

Přesněji stanovené povinnosti spjaté s bezpečností

Nová pravidla kladou větší důraz na povinnosti spjaté s bezpečností. V každé dodací podmínce se tak objevuje povinnost prodávajícího splnit veškeré bezpečnostní požadavky a formality spojené s přepravou nákladu do místa určení, které mohou být vyžadovány vývozními, tranzitními nebo dovozními zeměmi. Nově je také upravena povinnost kupujícího poskytnout ke splnění těchto požadavků součinnost. Náklady spojené se splněním těchto požadavků jsou spolu s ostatními náklady uvedeny na pozici A9/B9.

Vystavení Bill of Lading/nákladního listu po nakládce

V případě dodání zboží bývá časté, že jedna ze stran, nebo jejich banka, vyžaduje oproti dodání zboží vystavení nákladního listu. Vystavení nákladního listu však může představovat problém v případě, kdy přepravci je přepravní smlouvou zakázáno nákladní list vystavit předtím, než zboží naloží. Podle podmínek FCA (Free Carrier – s dodáním zdarma k prvnímu dopravci) přitom platí, že dodání zboží je dokončeno již před naložením zboží. Může tedy docházet k situacím, že prodávající dodá přepravci zboží, ale na oplátku nedostane nákladní list, který nutně potřebuje.

INCOTERMS 2020 již s tuto situací počítají. Dodací podmínka FCA nově umožňuje prodávajícímu a kupujícímu, aby se dohodli, že kupující přikáže přepravci, aby prodávajícímu vydal nákladní list. Prodávající je následně povinen doručit nákladní list kupujícímu.

Odlišné úrovně pojištění v podmínkách CIF a CIP

V minulých pravidlech podmínky CIF a CIP zavazovaly prodávajícího k tomu, aby na své vlastní náklady pojistil náklad alespoň v rozsahu krytí pojistné doložky úrovně C. Tato úroveň představuje nejužší rozsah pojistného krytí, jelikož pokrývá pouze výslovně uvedená rizika. Avšak podle nové dodací podmínky CIP je prodávající povinen pojistit náklad alespoň v rozsahu krytí pojistné doložky úrovně A, která pokrývá veškerá rizika, která nejsou v pojistné smlouvě výslovně vyloučena. Dodací podmínka CIP je tudíž nyní výhodnější pro kupujícího.

Změna názvu dodací podmínky DAT

V nových pravidlech došlo ke změně názvu dodací podmínky DAT (Delivered at Terminal) na DPU (Delivered at Place Unloaded). Účelem této změny je zdůraznění skutečnosti, že místo určení může být jakékoli místo a nejen „terminál“.

Zohlednění možnosti přepravy vlastní přepravní jednotkou

INCOTERMS 2010 předpokládaly, že pro dopravu zboží od prodávajícího ke kupujícímu bude vždy využita třetí nezávislá strana. Nové podmínky však již počítají se situací, že přepravu zboží může provádět sám kupující nebo prodávající.

Změna umístění ustanovení o nákladech

V INCOTERMS 2020 se rozdělení finančních nákladů objevuje u každého pravidla na odlišném místě. Nově je tak najdete na pozici A9/B9 namísto původní pozice A6/B6.

 

Zaujaly Vás výše uvedené změny a máte pocit, že byste chtěli nové INCOTERMS 2020 využívat ve svých smluvních vztazích? Neváhejte nás kontaktovat.