Jsem jednatel, jaké mám povinnosti?

Stát se jednatelem společnosti s ručením omezeným není až tak náročný proces. Co to ale skutečně obnáší? Povinnosti jednatele upravuje primárně zákon o obchodních korporacích a občanský zákoník. Nejzásadnější povinnosti, které má jednatel jsou:

Povinnost vést "podvojné" účetnictvíseznam společníků

Máte povinnost vést účetnictví společnosti. Účtuje se tzv. podvojným způsobem. Každá účetní položka se zachycuje na dvou účtech (jednou na straně Má dáti a jednou na straně Dal). Přirozeně není vyloučeno pověřit tímto úkolem profesionální účetní, nicméně v takových případech odpovídáte za jejich řádný výběr a kontrolu.

seznamu společníků musíte evidovat aktuální společníky, včetně bydliště nebo e-mailové adresy či informace o podílu a počtu hlasů s ním spojených.

Povinnost projednat řádnou účetní závěrku společnosti nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období

Řádnou i mimořádnou účetní závěrku vždy projednává a schvaluje valná hromada. Z pozice jednatele však máte povinnost tuto účetní závěrku připravit (za pomoci účetní) a předložit valné hromadě k projednání a schválení.

Povinnost jednat s péčí řádného hospodáře

Jako jednatel máte povinnost jednat s péčí řádného hospodáře, tedy informovaně a v  zájmu společnosti tak, aby společnosti a jej věřitelům nevznikla zbytečná škoda. Pokud porušením vaši povinností škoda vznikne, pak za ni odpovídáte. K tomu více v našem článku Odpovědnost jednatele.  

Střet zájmů a zákaz konkurence

Jako jednatel dále máte notifikační povinnost v situacích, kdy hrozí střet zájmů společnosti a jednatele nebo jeho spřízněných osob, například při uzavírání smluv se společností.

Pokud společenská smlouva neurčí jinak, jako jednatel nemůžete:

 • podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,
 • být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, nebo
 • účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání.

Zakládání listin do sbírky listin společnosti

Dále musíte pravidelně do sbírky listin společnosti zakládat listiny, jako jsou:

 • účetní závěrky,
 • výroční zprávy,
 • návrhy rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty (není-li to součástí účetní závěrky),
 • zprávy o vztazích mezi propojenými osobami (není-li to součástí výroční zprávy),
 • zprávy auditora a ověření účetní závěrky.

V případě, že tak neučiníte ani přes výzvu soudu, hrozí společnosti pokuta, případně i výmaz z obchodního rejstříku.

Pokud dojde ke změně společenské smlouvy, máte povinnost bezodkladně, jakmile se o změně dozvíte, vyhotovit její úplné znění a založit jej do sbírky listin.

Svolání valné hromady společnosti

Jako jednatel máte dále povinnost svolat valnou hromadu alespoň jednou za účetní období. Tato valná hromada bude sloužit primárně pro projednání řádné účetní závěrky společnosti.

Průběh valné hromady:

 • nejméně 15 dnů před konáním valné hromady je potřebné zaslat všem společníkům pozvánky na adresy (bydliště nebo i email, pokud je uveden) dle seznamu společníků,
 • pozvánka musí obsahovat termín konání valné hromady a návrhy usnesení, které chce společnost projednat,
 • z každé valné hromady je nutné pořídit zápis, ve kterém je uvedeno hlasování společníků o jednotlivých usneseních, společně se seznamem přítomných společníků.

Povinnost informovat společníky

Jako jednatel máte dále povinnost informovat společníky o věcech týkajících se společnosti na základě jejich žádosti o informace, případně svolat na jejich žádost valnou hromadu.

V neposlední řadě

Na závěr seznamu povinností připomínáme, že jako jednatel musíte zajistit, aby se společnost obecně řídila právními předpisy a dodržovala z nich vyplývající požadavky, například i ve vztahu k pracovněprávním záležitostem, ochraně osobních údajů, evidenci skutečných majitelů, ochraně oznamovatelů, aj.

Na toto obecné shrnutí brzy navážeme s povinnostmi, které musí plnit typická společnost podnikající v IT. 

Potřebujete-li poradit nebo chcete vědět, jaké další povinnosti jako jednatel máte, ozvěte se nám!  
jendatel povinnosti