Velká novela zákoníku práce

David Šupej 27.09.2022

Návrh novely ↗ zákoníku práce, která je aktuálně ve stavu po návratu ze Senátu s dvěma pozměňovacími návrhy ↗, obsahuje několik zásadních změn, které reagují na evropské předpisy (tzv. work-life balance směrnici ↗ a směrnici ↗ o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách). Zároveň novela otevírá otázky, které nás v pracovním právu trápí už dlouhou dobu:

 • home office
 • elektronické doručování

Jaké konkrétní hlavní změny novela přináší? To nejdůležitější jsme shrnuli do tohoto článku.

Na novelu jsme nachystali hodinový webinář zdarma, který proběhl 10. 2. 2023. Záznam je dostupný zde ↗.

Soumrak DPP a DPČ

DPP a DPČ

Téma, které je diskutováno už od začátku tohoto roku - sblížení dohod konaných mimo pracovní poměr s pracovním poměrem samotným.

Aktuální stav

Podle aktuální úpravy nemají zaměstnanci na dohody nárok na dovolenou, neuplatní se u nich nárok na příplatky ani úprava o překážkách v práci. Je možné se na tomto ve prospěch zaměstnance dohodnout, nicméně v praxi se takový postup v podstatě nepoužívá. Pro zaměstnavatele šlo o pružný nástroj, jak rychle ukončovat vztahy, byla nastavena volnější pravidla pracovní doby, dovolené a celkově šlo o velmi benevolentní oblast. Novela však zpřísňuje pravidla pro DPP/DPČ.

Co přináší novela v oblasti DPP a DPČ?

 • Zaměstnanci na DPP a DPČ budou mít nárok na dovolenou, která bude automaticky vznikat při splnění stanovených podmínek:
  • pracovněprávní vztah musí trvat nepřetržitě aspoň 4 týdny, a
  • zaměstnanec musí odpracovat zároveň alespoň čtyřnásobek své týdenní pracovní doby(zákoník práce bude pro tyto účely „fiktivně“ uvádět, že pro účely dovolené činí délka týdenní pracovní doby těchto zaměstnanců 20 hodin týdně).

Pracovníkům budou vznikat také další nároky přímo ze zákona, a to:

 • Nárok na ošetřovné
 • Nárok na některé příplatky (za práci v noci, o svátcích...)
 • Nárok na překážky v práci na straně zaměstnance (tj. návštěva lékaře apod.)

Kromě toho přináší novela také další změny:

 • Zaměstnavatel bude muset zaměstnanci písemně rozvrhovat pracovní dobu podobně jako u zaměstnanců v pracovním poměru.
 • Zaměstnanec bude oprávněn:
  • požadovat po zaměstnavateli písemné odůvodnění výpovědi z DPP/DPČ;
  • žádat o přechod do pracovního poměru (pokud v předchozích 12 měsících právní vztahy založené dohodami trvaly po dobu nejméně 180 dnů) s tím, že zaměstnavatel bude povinen poskytnout odůvodněnou písemnou odpověď.

Home office

Aktuální stav

Zaměstnanci v současné době nemají nárok na to, aby je zaměstnavatel nechal pracovat z domova. To se s novelou nemění, i tak by však v této oblasti mohlo dojít k částečnému zvýšení ochrany rodičů a dalších pečujících osob pracujících z domova.

V současné době zaměstnavatel nemusí své rozhodnutí o ne/povolení práce z domova zdůvodňovat a to ani ve vztahu k rodičům nebo dalším pečujícím osobám  (je však povinen i ve vztahu k těmto „benefitům“ dodržovat zákaz diskriminace a povinnost rovného zacházení).

Dohodu o výkonu práce z domova je v současné době možné v některých případech uzavřít i ústně nebo ji kombinovat s vnitřním předpisem. V současné době také neexistují žádná pravidla, která by upravovala způsoby skončení dohody o výkonu práce z domova ani přesnou výši náhrady souvisejících nákladů.+

Co přináši novela v oblasti home office?

Pravidla pro písemnou dohodu o home office

Povinnost odůvodnit nevyhovění žádosti o home office u některých skupin

Zaměstnanci pečující o děti mladší 9 let, těhotné zaměstnankyně a zaměstnanci pečující o osoby závislé na pomoci druhých (II., III. nebo IV. stupeň závislosti) mohou zaměstnavatele písemně požádat o výkon práce na dálku. Zaměstnavatel sice nemá povinnost žádosti vyhovět, zamítnutí žádosti je však povinen písemně zdůvodnit.

Dohoda o home office

Dohodu o výkonu práce na dálku mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem bude nutné uzavřít v písemné formě (nestačí úprava ve vnitřním předpisu). Novela nestanovuje žádné povinné náležitosti takové dohody, přesto však bude vhodné i nadále vycházet z okruhů, které se v takových dohodách dosud typicky řešily (např. otázka zajištění BOZP, způsob komunikace, rozsah práce a rozvržení pracovní doby nebo otázku nákladů).

Další pravidla pro home office

 • Pro kompenzaci nákladů budou existovat 3 režimy.
  - Prvním je dohoda o tom, že náhrada nákladů nebude poskytována vůbec. -Druhou možností je poskytování tzv. paušální částky (ve výši, kterou bude určovat vyhláška MPSV), pokud tak bude vyplývat z vnitřního předpisu zaměstnavatele nebo individuální písemné dohody se zaměstnancem.
  - Poslední možností je úhrada podle zaměstnancem skutečně prokázaných nákladů. Pro dohodáře je to případnou kompenzací naopak, nárok mají pouze tehdy, pokud si to se zaměstnavatele sjednali.
 • Dále bude platit, že:
  • tyto náklady nebudou (do stanovené paušální výše) součástí mzdy, platu nebo odměny z dohody (nebudou tedy předmětem daně z příjmů).
  • částka bude minimálně každý rok valorizována (podobně jako např. cestovní náhrady).
 • I nadále bude možná dohoda o tom, že si zaměstnanec při práci na dálku bude sám rozvrhovat pracovní dobu. Takovému zaměstnanci však nebude příslušet při jiných důležitých osobních překážkách náhrada mzdy/platu, nestanoví-li prováděcí předpis jinak. Při této variantě home office je vhodné dohodnout si i další pravidla (např. o minimální dostupnosti, dobách, v nichž by zaměstnanec neměl pracovat apod.).
 • Ve zcela zvláštních případech (epidemie nebo jiné podobné krizové situace) bude mít zaměstnavatel možnost práci z domova zaměstnanci nařídit.

Na novelu jsme připraveni a rádi pro vás aktuální dohody o práci na dálku upravíme nebo nachystáme úplně nové. Kontaktujte nás ↗.

Elektronické doručování a informování

Elektronické uzavírání základních dokumentů v současné době nebylo prakticky použitelné, a to zejména s ohledem na přísná pravidla pro doručování (byť např. i návrhu pracovní smlouvy). O problematice elektronického doručování jsme se nedávno bavili také v našem podcastu Právo v kostce ↗.

Nová pravidla tento stav zcela mění. V aktuální podobě doručování má zaměstnavatel povinnost zkusit nejprve doručovat na pracovišti, a pokud to není možné, teprve pak může přistoupit k dalším způsobům. Tento postup se ovšem zcela opouští. Odpadne také problematický aspekt potvrzování doručení (při komunikaci e-mailem). Zaměstnavatel tak bude moci elektronicky (e-mailem) doručovat i těm zaměstnancům, kteří sami nedisponují uznávaným elektronickým podpisem (ani nemají datovou schránku).

Elektronické podepisování smluv

Jaké změny přináši novela v oblasti elektronizace?

Uzavření pracovní smlouvy/DPP/DPČ elektronicky

Pracovní smlouvy/ DPP/DPČ (+ jejich změny nebo dohody o jejich rozvázání) bude možné uzavírat elektronicky. Od takto uzavřené pracovní smlouvy/DPP/DPČ nebo jejich změny bude moci zaměstnanec odstoupit do 7 dnů, pokud nebylo započato s prací.

Rozšířená informační povinnost

Zaměstnavatel bude muset už do 7 dnů od vzniku pracovního poměru informovat zaměstnance o jeho právech a povinnostech. Tato informační povinnost je rozšířena o:

 • údaje o odborném rozvoji, pokud je zaměstnavatel poskytuje
 • o týdenní pracovní době a předpokládaném týdenním rozsahu pracovní doby u DPP/DPČ a o způsobu jejího rozvržení (včetně délky vyrovnávacího období, pokud je uplatněno nerovnoměrné rozvržení), a o rozsahu práce přesčas,
 • podmínky a délku trvání zkušební doby,
 • postupu, který musí strany dodržet v případě rozvázání pracovního poměru, včetně údajů o výpovědních dobách,
 • údaje o rozsahu minimálního nepřetržitého denního odpočinku a odpočinku v týdnu, přestávky v práci na jídlo a oddech nebo přiměřené doby na oddech a jídlo,
 • údaje o orgánech sociálního zabezpečení, kterému zaměstnavatel odvádí pojistné na sociálním zabezpečení zaměstnance,
 • nový § 37a týkající se informování zaměstnanců vysílaných na území jiného státu,
 • pokud bude informování probíhat elektronicky, musí mít zaměstnanec možnost si informace uložit nebo vytisknout, zaměstnavatel musí doložit předání těchto informací.

Elektronické doručování

Elektronicky bude možné doručit i další důležité dokumenty, např. výpověď – nově se tedy nebude muset v první řadě doručovat osobně na pracovišti pokud:

 • Zaměstnavatel dokument podepíše uznávaným elektronickým podpisem a zašle jej zaměstnanci. Ten již nebude muset do 3 dnů potvrzovat doručení dokumentu za použití svého uznávaného elektronického podpisu, neboť doručeno bude uplynutím 15 dnů, i když zaměstnanec převzetí nepotvrdí (fikce doručení).
 • Zaměstnanci budou moci doručovat elektronicky zaměstnavateli i bez jeho souhlasu (také fikce doručení po uplynutí 15 dnů od doručení)

Pro elektronické doručování však platí, že bude potřeba písemný souhlas zaměstnance (na samostatném prohlášení, včetně toho, že zaměstnavatel bude muset předem informovat také o podmínkách elektronického doručování písemností, včetně podmínek fikce doručení) a zaměstnanec bude muset sdělit vlastní elektronickou adresu pro doručování.

Čerpání rodičovské dovolené

V současné době není povinná písemná forma žádosti o čerpání rodičovské dovolené (byť se v praxi takto standardně postupuje). Ani není stanovena lhůta, ve který by měla být žádost učiněna.

Nově bude nutná písemná žádost o čerpání rodičovské dovolené s uvedením plánované doby trvání (začátek a konec) zpravidla alespoň 30 dnú před nástupem.

Informace obsažené v žádosti by pak měly být závazné pro obě strany, což by mělo zaměstnavateli usnadnit plánování s ohledem na odchody/zástupy, byť zaměstnanci mohou tuto žádost podávat opakovaně (např. prodlužovat si čerpání rodičovské dovolené vždy po roce).

Závěrem

Změn, které nás čekají je opravdu hodně. V případě, že se na ně chcete s předstihem připravit, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře níže.

Nebo se podívejte, jaké služby nabízíme v oblasti pracovního práva ↗.

CTA - pracovněprávní dokumenty