Program Antivirus - Infografika

Roman Tomek 02.04.2020

Vláda ČR schválila dne 1. 4. 2020 program s názvem Antivirus. Tento program má pomoci zaměstnavatelům v období, kdy jsou nuceni z různých důvodů spojených s onemocněním COVID-19 uzavřít dveře svých společností. Zaměstnancům však stále musí hradit mzdy. Právě program "Antivirus" má zajistit alespoň částečnou kompenzaci ze strany státu.

Jelikož jsou všechna opatření a programy přijímána jako na běžícím páse, nachystali jsme si pro vás jednoduchou infografiku o tomto programu.

Jak bude vypadat proces vyřizování žádostí?

 

  1. Podání žádosti - žádost se podává prostřednictvím webové aplikace, která bude zřízena za tímto účelem (odkaz na www.uradprace.cz) u místně příslušného pracoviště Úřadu práce ČR dle sídla zaměstnavatele.
  2. Vygenerování dohody - po vyplnění žádosti dojde k automatickému vygenerování dohody a ta je společně s žádostí předána Úřadu práce ČR (již se považuje za podepsanou ze strany zaměstnavatele).
  3. Uzavření dohody - Úřad práce ČR zkontroluje náležitosti, oprávněnost podepisující osoby a další doklady, které je potřeba k žádosti přiložit. Následně dohodu zašle zpět datovou schránkou či e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.
  4. Vyúčtování náhrad mezd - zaměstnavatel provede uzávěrku mezd, evidenci docházky za příslušný měsíc, vyplatí náhrady mezd a odvede povinné odvody. Poté zaměstnavatel předloží Úřadu práce ČR prostřednictvím webové aplikace vyúčtování vyplacených náhrad mezd a odvodů včetně čestného prohlášení. Formulář vyúčtování mezd bude dostupný ve webové aplikaci a zaměstnavatel není oprávněn v něm provádět změny (jiné než povolené).
  5. Vyplacení příspěvku - kontrolou bude ověřeno, zda jsou zaměstnanci v pracovním poměru a následně Úřad práce ČR vyplatí příspěvek na účet zaměstnavatele. Pokud budou ze strany Úřadu práce ČR zjištěny nějaké nesrovnalosti, vyzve k předložení potřebných dokladů, či k podání vysvětlení.
  6. Kontrola - příslušné úřady budou plošně kontrolovat dodržování pracovněprávních předpisů a podmínek pro vyplacení příspěvku. Úmyslné zněužití může být klasifikováno jako tresný čin. Porušení podmínek písemné dohody může být rovněž důvodem pro vrácení příspěvku.

Jaké dokumenty by si měl zaměstnavatel připravit?

 

Pro žádost a dohodu bude potřeba doklad o bankovím účtu a případná plná moc k zastupování. Pro účely vyúčtování je potřeba čestné prohlášení a vyplněný formulář ve webové aplikaci.

Při kontrole bude zaměstnavatel prokazovat například pracovní smlouvy, vnitřní předpisy upravující překážky v práci, nařízení karantény zaměstnanci, mzdové listy, evidenci docházky, výpisy z účtů a další dokumenty vztahující se k jednotlivým důvodům poskytnutého příspěvku.

Manuál k programu od Ministerstva práce a sociálních věcí naleznete ZDE.

Jsme připraveni všem klientům pomoci s přípravou žádostí tak, aby ji od 6. 4. 2020 mohli bez obav podat.