Právní důsledky obsahu generovaného umělou inteligencí: Co by měli vědět mobilní marketéři?

Pavel Čech 15.06.2023

Úvod

Toto je (částečně upravený) překlad článku SEDLAKOVA LEGAL a AppAgent, který vyšel v angličtině.

Původní článek zde ↗

Pokud jste v posledních třech měsících strávili nějaký čas na internetu, víte, že umělá inteligence (AI) proniká téměř do všech myslitelných odvětví – od medicíny po sociální média a všechna další.

Mobilní marketing není v této technologické explozi výjimkou, protože nástroje generativní umělé inteligence, jako jsou Midjourney a DALL-E 2, se již používají k vytváření postav mobilních her ↗ a ikon pro obchody s aplikacemi ↗.

Společnost AppAgent nedávno uspořádala webinář ↗, na kterém CEO společnosti, Peter Fodor, a kreativní producent, Marty Skopalik, diskutovali o praktickém využití AI nástrojů v mobilním marketingu. Během webináře byli posluchači vyzváni, aby kladli otázky prostřednictvím živého chatu. Překvapivě (nebo možná ne tak překvapivě) se mnoho dotazů týkalo právních aspektů používání generativní AI pro kreativní účely.

Jenže se ukázalo, že by bylo vhodné pro správné zodpovězení znát názor odborníka. Proto jsme společně s AppAgent připravili rozhovor s Pavlem Čechem ↗, který vysvětlil právní důsledky používání umělé inteligence pro kreativní účely.

Otázka: Jaké jsou podle současných zákonů o duševním vlastnictví právní pravidla týkající se vlastnictví děl vytvořených umělou inteligencí jako jsou texty, hudba a vizuální výtvory? Mohou jednotlivci nebo organizace vlastnit práva k takovým výtvorům?

Nejprve je nutné určit, jestli díla vytvořená umělou inteligencí mohou být chráněna autorským právem. A nejdůležitější otázka zní: kdo by byl autorem?

Na tuto otázku existuje několik možných odpovědí:

  1. Autorem by byla umělá inteligence, v takovém případě by autorská práva náležela vlastníkovi AI.
  2. Autorem by byl lidský programátor modelu umělé inteligence
  3. Autorem by byl vlastník práv k tréninkovým datům modelu AI
  4. Autorem by byla osoba, která používá umělou inteligenci k vytvoření díla (neboli ten, kdo nastavuje výstupní parametry)

Vlastnictví díla vytvořeného umělou inteligencí je tak velmi sporné a může se v jednotlivých zemích lišit. Například ve Spojených státech "obrázek vytvořený pomocí umělé inteligence postrádá 'lidský tvůrčí vstup' nezbytný pro ochranu".

Evropská komise ve své zprávě o duševním vlastnictví souvisejícím s umělou inteligencí navrhla "čtyřstupňový test". I podle něj, aby mohl být výstup umělé inteligence kvalifikován jako "dílo", tak musí zahrnovat lidské duševní úsilí.

Lze tedy předpokládat, že ve většině případů nebude dílo vytvořené výhradně umělou inteligencí podléhat autorskoprávní ochraně.

Avšak podle některých probíhajících řízení by umělecká díla, která sice byla vytvořena umělou inteligencí, ale významnou mírou se na jejich tvorbě podílel člověk, měla být chráněna autorským právem. Případná rozhodnutí v těchto řízeních by pak mohla sloužit jako určitý precedent.

V praxi je dále důležité nastudovat podmínky použití nástroje, který jste použili k vygenerování obsahu. V těchto podmínkách totiž může být uvedeno, jestli je to uživatel nebo poskytovatel nástroje, kdo si ponechává právo používat obsah vygenerovaný umělou inteligencí pro své vlastní účely. A za jakých podmínek může obsah používat druhá strana. Případný rozsah licence tak za nás vyřeší právě poskytovatel daného nástroje.

Otázka: Jaké právní aspekty je třeba zvážit před použitím výtvoru (např. reklamy), v němž je umělou inteligencí regenerována fotografie nebo hlas známého herce za účelem vytvoření umělecké variace. Jaké faktory mohou ovlivnit přípustnost použití takového výtvoru?

Identita a osobnost člověka, včetně jeho hlasu a podoby, jsou v rámci ochrany soukromí chráněny zákony. Pokud se na daný případ nevztahuje zvláštní výjimka, je možné zachytit a reprodukovat identitu osoby pouze s jejím souhlasem.

Výjimky se mohou týkat použití identity v rámci zpravodajství, využití pro vědecké účely nebo pokud si to žádá jiný zákonem předpokládaný oprávněný zájem (např. použití kamer k ochraně vašeho majetku). Na reklamu se ale obvykle žádné výjimky vztahovat nebudou.

Pokud tedy pomocí umělé inteligence dojde k regeneraci fotografie nebo hlasu slavného herce, může se jednat o neoprávněný zásah do jeho identity a osobnosti. Na takové protiprávní jednání může poškozená osoba zareagovat občanskoprávní žalobou. Pokud by způsobená škoda byla závažná, může být škůdce stíhán pro spáchání trestného činu. K jeho spáchání by mohlo dojít třeba v případě vytvoření „deepfake“ videa používaného k šíření paniky (např. kdyby někdo záměrně reprodukoval hlas politika tak, že by politik ve videu říkal něco nepravdivého).

Otázka: Jaké jsou právní souvislosti používání umělé inteligence, zejména pokud jde o vlastnictví výtvorů vytvořených umělou inteligencí? Co by měly společnosti zvážit při zkoumání těchto právních otázek vzhledem k potenciálním rizikům a probíhajícím soudním sporům souvisejícím s využíváním technologie AI?

S ohledem na současný nejistý status děl vytvořených pomocí AI by společnosti měly zvážit skutečnost, že jakmile použijí výtvor vytvořený pomocí AI, do jisté míry ztrácejí možnost kontrolovat právní status vytvořených děl.

V tomto případě je navíc velmi obtížné určit, do jaké míry je výtvor chráněnými díly inspirován nebo jestli výtvor chráněná díla přímo neobsahuje.

Jestliže si například najmete grafika, aby pro vaši společnost vytvořil logo, můžete ve smlouvě uvést, že tento dodavatel nese odpovědnost za případné porušení práv třetích osob. A v případě problému bude za porušení odpovědný dodavatel. Jenže poskytovatel AI nástroje se obvykle zříká jakékoli odpovědnosti za použití výtvorů. Pokud tedy Vaše za pomoci AI vytvořené dílo poruší práva třetích stran, poskytovatel nástroje vám náhradu škody neuhradí.

Podmínky použití (viz závěr článku k jednotlivým nástrojům) softwaru AI je důležité zkoumat také s ohledem na licenční ustanovení. Některé služby totiž vyžadují zakoupení vyšších úrovní předplatného, aby bylo možné vygenerovaný obsah používat pro komerční účely. Navíc si můžete být jisti, že s rozvojem technologie budou dříve či později všechny výstupy generované umělou inteligencí obsahovat metadata o svém vzniku. Identifikovat porušení licence proto může být snazší, než si myslíte.

Potřebuje poradit s AI a právem? Neváhejte nám napsat! ↗

Otázka: Nástroje jako Midjourney v podstatě vytvářejí kompilace již existujících děl, které mohou být někdy velmi podobné původním dílům. Jak to lze právně odlišit od plagiátorství a jaké okolnosti by se při takovém posouzení zohlednily?

Vzhledem k tomu, že nástroje jako Midjourney vytvářejí výstupy na základě původních uměleckých děl s velmi malým vstupem uživatele, může být hranice mezi plagiátorstvím a inspirací velmi tenká. Kromě toho se standardy nutné k určení toho, co je považováno za plagiát, mohou v jednotlivých státech lišit v závislosti na jejich autorském právu a judikatuře.

Evropská směrnice 2019/790 ↗ a její transpozice do práva členských států stanovuje zajímavou výjimku z ochrany autorských práv a ochrany databází. Směrnice uvádí, že pokud si autor dat takové použití výslovně nevyhradí, je povoleno provádět reprodukce a extrakce dat za účelem jejich automatizované analýzy v digitální podobě, prováděné za účelem získání informací, zahrnujících mimo jiné vzory, tendence a souvztažnosti. Použití dat k vytvoření díla umělou inteligencí je tedy povoleno.

Otázka vytváření kompilací ale zůstává nezodpovězena. Bylo by proto vhodné navrhnout AI tak, aby konečné výtvory byly pouze inspirovány vzorci a styly již existujících uměleckých děl a aby je zároveň co nejméně kopírovaly.

Otázka: Existují také nějaké právní problémy spojené při tvorbě nového díla s použitím uměleckých stylů jako je třeba Van Goghův malířský styl?

Podle některých názorů se umělci mohou domáhat ochrany podle zákonů o nekalé soutěži, protože kopírování jejich stylu může být považováno za parazitování na pověsti, což je jedním z jednání, které jsou proti pravidlům hospodářské soutěže.

Nicméně konkrétní umělecké styly nejsou samy o sobě chráněny autorským právem. Je to stejné jako v případě myšlenek, postupů a vzorců. Autorskoprávní ochrana je vázána pouze na dílo samotné.

Nezapomeňte na podmínky užívání

Využití umělé inteligence v mobilním marketingu otevřelo mnoho nových možností, a to zejména v oblasti generování kreativního obsahu. Existují však právní otázky týkající se vlastnictví a ochrany děl generovaných umělou inteligencí, které musí fyzické i právnické osoby před použitím takových výtvorů pečlivě zvážit.

Při používání umělé inteligence k tvorbě je zásadní prostudovat podmínky použití daného nástroje a také příslušné právní předpisy o duševním vlastnictví ve vaší jurisdikci. Kromě toho může používání technologie AI představovat potenciální rizika včetně rizika soudního sporu, takže je nezbytné mít tyto otázky na paměti.

AI technologie může být v konečném důsledku mocným nástrojem marketingu. Je ale důležité přistupovat k jejímu používání s opatrností a s hlubokým porozuměním souvisejících právních důsledků.

Konkrétní nástroje

Níže uvádíme několik vybraných pasáží z podmínek používání/služeb některých intenzivně používaných nástrojů umělé inteligence. Dovolujeme si ale upozornit, že tyto výňatky jsou jen malou částí podmínek užití daného softwaru. Proto důrazně doporučujeme, abyste si před začleněním jednotlivých nástrojů do svého tvůrčího procesu přečetli celé podmínky použití.

OPENAI

Omezení. Nesmíte (i) používat Služby způsobem, který nedodržuje, zneužívá nebo porušuje práva jakékoli osoby; (ii) zpětně sestavovat, zpětně kompilovat, dekompilovat, překládat nebo se jinak pokoušet zjistit zdrojový kód nebo základní komponenty modelů, algoritmů a systémů Služeb (s výjimkou případů, kdy jsou taková omezení v rozporu s platnými právními předpisy); (iii) používat výstupy ze Služeb k vývoji modelů, které konkurují OpenAI; (iv) s výjimkou případů povolených prostřednictvím rozhraní API používat jakoukoli automatizovanou nebo programovou metodu k získávání dat nebo výstupů ze Služeb, včetně scrapování, web harvestingu nebo extrakce webových dat; (v) prohlašovat, že výstup ze Služeb byl vytvořen člověkem, i když tomu tak není, nebo jinak porušovat naše Zásady používání; (vii) kupovat, prodávat nebo převádět klíče API bez našeho předchozího souhlasu; nebo (viii) nám zasílat jakékoli osobní údaje dětí mladších 13 let nebo příslušného věkové hranice digitálního souhlasu. Budete dodržovat veškeré limity sazeb a další požadavky uvedené v naší dokumentaci. Služby můžete používat pouze v zeměpisných oblastech, které společnost OpenAI v současné době podporuje.

Váš obsah. Můžete poskytovat vstupní údaje do Služeb ("Vstupní údaje") a přijímat výstupy generované a vrácené Službami na základě Vstupních údajů ("Výstupní údaje"). Vstupy a výstupy jsou společně označovány jako "Obsah". Ve vztahu mezi stranami a v rozsahu povoleném platnými právními předpisy vlastníte veškeré Vstupní údaje. Pokud dodržíte tyto Podmínky, společnost OpenAI vám tímto postupuje veškerá svá práva, vlastnické právo a podíl na Výstupních údajích. To znamená, že pokud dodržíte tyto Podmínky, můžete Obsah používat k jakémukoli účelu, včetně komerčních účelů, jako je prodej nebo zveřejnění. Společnost OpenAI může používat Obsah k poskytování a údržbě Služeb, k dodržování platných zákonů a k prosazování našich zásad. Za Obsah nesete odpovědnost, včetně zajištění toho, aby neporušoval platné právní předpisy nebo tyto Podmínky.

Přečtěte si úplné Podmínky používání společnosti OpenAI ↗

MIDJOURNEY

Práva, která dáváte společnosti Midjourney. Používáním Služeb udělujete společnosti Midjourney, jejím nástupcům a postupníkům trvalou, celosvětovou, nevýhradní, bezplatnou sublicencovatelnou, bez nároku na honorář a neodvolatelnou licenci na autorská práva k reprodukci, přípravě Odvozených děl, veřejnému zobrazování, veřejnému předvádění, poskytování sublicencí a distribuci textových a obrazových podnětů, které zadáváte do Služeb, nebo aktiv vytvořených službou na váš pokyn. Tato licence platí i po ukončení této smlouvy kteroukoli stranou z jakéhokoli důvodu.

Vaše práva. S výhradou výše uvedené licence vlastníte veškerý majetek, který vytvoříte pomocí služeb, a to v rozsahu, který je možný podle platných právních předpisů. To se netýká upscalingu obrázků jiných osob, které zůstávají ve vlastnictví původních tvůrců Aktiv. Společnost Midjourney neposkytuje žádná prohlášení ani záruky s ohledem na platné právní předpisy, které by se na vás mohly vztahovat. Chcete-li získat více informací o stavu platného práva ve vaší jurisdikci, obraťte se na svého právníka. Vaše vlastnictví vámi vytvořených Aktiv přetrvává i v případě, že v následujících měsících snížíte úroveň svého členství nebo jej zrušíte. Majetek však nevlastníte, pokud spadáte pod níže uvedené výjimky.

Jste-li zaměstnancem nebo vlastníkem společnosti s hrubým ročním příjmem vyšším než 1 000 000 USD a používáte-li Služby jménem svého zaměstnavatele, musíte si zakoupit členství "Pro" pro každou osobu, která vaším jménem přistupuje ke Službám, abyste mohli vlastnit Vámi vytvořená Aktiva. Pokud si nejste jisti, zda se Vaše používání kvalifikuje jako používání jménem Vašeho zaměstnavatele, předpokládejte, že ano.

Pokud nejste placeným členem, Vámi vytvořená aktiva nevlastníte. Namísto toho vám Midjourney uděluje licenci k Aktivům podle nekomerční mezinárodní licence Creative Commons 4.0 Attribution International License (dále jen "Licence k Aktivům").

Pokud jste si zakoupili funkci Stealth v rámci svého předplatného "Pro" nebo prostřednictvím dříve dostupného doplňku, zavazujeme se, že vynaložíme maximální úsilí, abychom nezveřejňovali žádné Vámi vytvořené Aktiva v situaci, kdy jste ve Službách zapnuli funkci Stealth.

Přečtěte si úplné podmínky služby Midjourney ↗

STABILITY.AI

Oznámení DMCA o porušení autorských práv. Zavedli jsme postupy popsané v zákoně Digital Millennium Copyright Act z roku 1998 ("DMCA"), 17 U.S.C. § 512, týkající se hlášení údajného porušení autorských práv a odstranění nebo znemožnění přístupu k materiálu porušujícímu autorská práva. Pokud jste v dobré víře přesvědčeni, že materiál chráněný autorskými právy je na Stránkách používán způsobem, který porušuje autorská práva, vůči nimž jste oprávněni jednat, můžete podat Oznámení o materiálu porušujícím autorská práva.

Před podáním Oznámení o materiálu porušujícím autorská práva se můžete obrátit na právníka, abyste lépe porozuměli svým právům a povinnostem podle DMCA a podle dalších platných zákonů. Pokud například vaše Oznámení nesplňuje všechny požadavky oddílu 512(c)(4 ), nemusí být vaše Oznámení účinné.

Přečtěte si úplné podmínky služby stability.ai ↗

 

 

Autor: Pavel Čech ↗

Nejraději pomáhám těm, kdo potřebují skloubit právo s technologiemi. Ve světě IT a software se totiž cítím jako ryba ve vodě. Už od mala mě přitahovaly nové technologie a promítání science fiction do našeho světa. Až při studiu na vysoké škole jsem si však uvědomil, kolik etických a právních překážek je nutné překonat před jejich uvedením do reality.

 

undefined

Kontaktujte nás