Moderování uživatelského obsahu podle Aktu o digitálních službách

Pavel Čech 15.08.2023

Akt o digitálních službách je komplexní regulace, která ukládá povinnosti téměř každému, kdo provozuje SaaS aplikace, webhosting, komunikační služby nebo jiné cloudové služby. Spolu s nařízením P2B a směrnicí DAC 7 tvoří balíček právních předpisů, které by měly zajímat každou on-line platformu a tržiště. O rozdílech mezi jednotlivými předpisy jsme psali již zde ↗.

V tomto článku se zaměříme na to, jak by podle DSA měl fungovat mechanismus nahlašování a přijímání opatření proti nelegálnímu obsahu. O dalších povinnostech vyplývajících z DSA se dočtete také zde ↗.

Odpovědnost za uživatelský obsah dle DSA

Pokud v rámci své služby umožňujete uživatelům ukládat své fotky, komentáře nebo jiné informace, tak vás už nejspíše napadlo, jak je to s odpovědností za jejich nelegálnost. Co když mi do appky někdo nahraje fotku, která porušuje autorská práva? Nebo komentář, který bude tak nevhodný, že by se mohlo jednat i o trestný čin?

Odpovídáme za to my jako provozovatel aplikace? Nebo jen konkrétní uživatel?

Nebojte. Za uživatelský obsah podle aktu o digitálních službách neodpovídáte, pokud

 1. Nevíte o protiprávní činnosti nebo nezákonném obsahu ani o okolnostech, z nichž by byly protiprávní činnost nebo nezákonný obsah zjevné, nebo
 2. jakmile zjistíte protiprávní činnost nebo nezákonný obsah nebo se o nich dozvíte, urychleně přijmete opatření k odstranění dotyčného nezákonného obsahu nebo ke znemožnění přístupu k němu (o mechanismech přijímání opatření píšeme níže).

Zvláštní pravidla

Často se nás klienti ptají, jestli to znamená, že by raději neměli na obsah vůbec dohlížet. Protože co kdyby se o nelegálnímu obsahu dozvěděli – tak by proti němu přeci museli zakročit. A pokud by tak neučinili, šlo by to k jejich tíži.

Nemusíte se ale bát – pokud provádíte dobrovolná vyšetřování z vlastního podnětu nebo přijímáte jiná opatření, jejichž cílem je odhalit nezákonný obsah, tak se výjimky nezbavujete. Stejně tak nemáte žádnou povinnost monitorovat informace, které ukládáte a ani nemusíte aktivně vyhledávat okolnosti nasvědčující protiprávní činnosti.

Pozor si dejte v případě, že provozujete online tržiště nebo platformu pro sdílení obsahu online. V těchto dvou případech to totiž není tak jednoduché a pravidlo dle aktu o digitálních službách se nemusí uplatnit.

Jako online platformy umožňující spotřebitelům uzavírat s obchodníky smlouvy na dálku (marketplace) totiž máte povinnost prezentovat informace a umožňovat transakci způsobem, v rámci kterého průměrnému spotřebiteli docvakne, že výrobek nebo službu nekupuje od vás, ale od dotyčného obchodníka.

Pokud by to náhodou tak zřejmé nebylo a spotřebitel mohl žít v domněnce, že informaci nebo výrobek či službu poskytujete samotná online platforma, tak za obsah sdělených informací odpovídáte sami.

Platformy a úložiště, které umožňují uživatelům ukládat díla chráněná autorským právem (například filmy, hudbu nebo knihy) a jejichž hlavním cílem je obsah šířit a propagovat za účelem zisku, mají svou vlastní regulaci odpovědnosti za obsah přímo v autorském zákoně. I o ní se více dočtete na našem blogu.

Jste si něčím nejistí? Neváhejte nás kontaktovat! ↗

Mechanismy oznamování protiprávního obsahu dle aktu o digitálních službách

Jak má tedy proces oznámení a zakročení proti nelegálnímu obsahu vypadat? Podle nařízení o digitálních službách máte povinnost zavést takový mechanismus oznamování a přijímání opatření, které proces usnadní, bude snadno přístupný a uživatelsky přívětivý.

Konkrétní podoba mechanismu není pevně stanovena. Je tedy pouze na vás, jak mechanismus oznamování obsahu nastavíte a jak robustní bude.

Nařízení o digitálních službách požaduje pouze to, aby mechanismus umožňoval podávání oznámení elektronickými prostředky tak, aby obsahovalo následující prvky:

 1. vysvětlení důvodů, proč daná osoba či subjekt tvrdí, že dotčené informace představují nezákonný obsah,
 2. jednoznačný údaj o elektronickém umístění těchto informací, například adresu URL a v závislosti na typu obsahu a hostingové služby dodatečné informace umožňující identifikovat nezákonný obsah,
 3. jméno osoby nebo název subjektu podávajících oznámení a jejich e-mailovou adresu,
 4. prohlášení potvrzující, že se osoba nebo subjekt podávající oznámení v dobré víře domnívají, že informace a tvrzení obsažené v oznámení jsou přesné a úplné.

Jak s oznámením dle nařízení o digitálních službách naložit?

Jakmile oznámení obdržíte, tak se předpokládá, že dostáváte dostatek informací, abyste proti obsahu zakročili. To znamená, že se již nemůžete odvolávat na to, že jste o obsahu nevěděli. A pokud byl obsah nelegální a vy proti němu nezakročíte, tak se stáváte odpovědnými.

undefined

Jak oznámení dle aktu o digitálních službách posoudit a vyhodnotit?

Veškerá oznámení byste měli vyřizovat objektivně, včas a s náležitou péčí. Při tom můžete používat automatizované postupy, o jejich použití ale musíte uživatele informovat. V rámci posuzování oznámení byste se měli zamyslet se nad tím, jestli je konkrétní obsah v rozporu s právními předpisy nebo vašimi smluvními podmínkami.

Pokud takový rozpor najdete, můžete podle DSA přijmout rozhodnutí spočívající například v:

 1. omezení viditelnosti konkrétní informace, včetně odstranění obsahu, znemožnění přístupu k obsahu nebo přiřazení horší pozice tomuto obsahu ve vyhledávání;
 2. pozastavení, ukončení nebo jiné omezení peněžních plateb;
 3. pozastavení nebo ukončení poskytování služby;
 4. pozastavení nebo zrušení účtu uživatele.

Obsah odůvodnění dle nařízení o digitálních službách

Nezapomeňte, že každé takové rozhodnutí musíte náležitě odůvodnit. Odůvodnění musí podle aktu o digitálních službách obsahovat alespoň:

 1. informace, zda rozhodnutí ukládá jakékoliv opatření dle předchozího odstavce 1 a v relevantních případech územní působnost tohoto rozhodnutí a jeho dobu platnosti;
 2. skutečnosti a okolnosti, z nichž rozhodnutí vychází, včetně informací, zda bylo rozhodnutí přijato na základě oznámení nebo šetření z vlastního podnětu, a je-li to nezbytně nutné, identitu oznamovatele;
 3. informace o použití automatizovaných postupů, včetně informace, zda bylo rozhodnutí přijato s ohledem na obsah zjištěný či identifikovaný automatizovanými postupy;
 4. týká-li se rozhodnutí údajně nezákonného obsahu, odkaz na příslušný právní základ a vysvětlení, proč se informace z tohoto důvodu pokládají za nezákonný obsah;
 5. jestliže se rozhodnutí zakládá na rozporu s vašimi smluvními podmínkami, odkaz na příslušný smluvní základ a vysvětlení, proč se informace pokládají za rozporné;
 6. informace o možnostech nápravy, zejména prostřednictvím interních mechanismů vyřizování stížností, mimosoudního řešení sporů a soudní nápravy.

Ohlašování trestných činů

Pokud dozvíte informace, které vedou k podezření, že došlo, dochází či může dojít k trestnímu činu, tak máte povinnost neprodleně informovat příslušné státní orgány. Zároveň musíte poskytnout veškeré relevantní informace.

Ohlašování se ale netýká veškerých trestných činů. Naopak se podle aktu o digitálních službách týká pouze těch, které ohrožují život či bezpečnost osoby.

DALŠÍ POVINNOSTI DLE DSA, P2B A DAC 7

Pokud v některém z předpisů týkajících se povinností online platforem a aplikací tápete, zkuste se podívat na některý z našich dalších článků. O rozdílech mezi jednotlivými předpisy jsme psali již zde ↗. O dalších povinnostech vyplývajících z DSA se dočtete také zde ↗.

Autor: Pavel Čech ↗

Nejraději pomáhám těm, kdo potřebují skloubit právo s technologiemi. Ve světě IT a software se totiž cítím jako ryba ve vodě. Už od mala mě přitahovaly nové technologie a promítání science fiction do našeho světa. Až při studiu na vysoké škole jsem si však uvědomil, kolik etických a právních překážek je nutné překonat před jejich uvedením do reality.

undefined

Kontaktujte nás