Akt o digitálních službách: povinnosti pro aplikace, SaaS a webhosting

V minulém článku ↗ jsme si představili, na koho dopadá nařízení o digitálních službách ↗ (DSA) [1]. První skupinou dotčených subjektů jsou poskytovatelé zprostředkovatelských a zejména hostingových služeb. Kdo ale takovým poskytovatelem je? Spadají pod zprostředkovatelskou službu jednoduché mobilní aplikace nebo SaaS? A jaké povinnosti musí případně plnit?

Abyste odpovědi nemuseli složitě hledat, shrnuli jsme pro vás vše podstatné v tomto článku.

DSA: koho se týkají základní povinnosti?

Jednoduchá odpověď je – poskytovatelem zprostředkovatelských služeb je téměř každý, kdo provozuje:

 1. Internetovou aplikaci, mobilní aplikaci nebo on-line platformu
 2. Webhosting nebo registr domén
 3. Službu pro ukládání nebo sdílení souborů
 4. Komunikační službu
 5. SaaS, PaaS a jiné cloudové služby

Abyste si ale byli jistí, že do definice spadáte, měli byste posoudit všechny definiční znaky. Povinnosti dle aktu o digitálních službách vás týkají, pokud poskytujete služby zpravidla za úplatu, na dálku, elektronicky a na individuální žádost příjemce služeb a tyto služby zároveň spočívají v

 • prostém přenosu informací v komunikační síti nebo ve zprostředkování přístupu ke komunikační síti (např. provozovatelé veřejných Wi-Fi sítí, VoIP volání, poskytovatelé kabelového připojení k internetu)
 • ukládání do mezipaměti včetně dočasného přechodného ukládání informací, které slouží pro co nejúčinnější následný přenos informací jiným příjemcům (např. provozovatelé cachingových serverů) nebo
 • hostingové službě – tj. ukládání informací poskytovaných příjemcem a na jeho žádost (např. cloudová infrastruktura, služby webhostingu).

Jaké jsou povinnosti poskytovatele zprostředkovatelských služeb?

DSA ukládá poskytovatelům zprostředkovatelských služeb, aby od 17.2.2024:

 1. upravili své smluvní podmínky
 2. zveřejňovali výroční zprávu o moderování obsahu
 3. určili jednotné kontaktní místo a v případě potřeby právního zástupce a
 4. spolupracovali se státními orgány a přijímali opatření proti nezákonnému obsahu

Pokud jste poskytovatelem hostingových služeb, musíte navíc

 1. zavést mechanismus pro oznamování a přijímání opatření proti nezákonnému obsahu
 2. řádně odůvodňovat veškeré své rozhodnutí týkající se moderace obsahu a rušení účtů, a
 3. ohlašovat trestné činy.

Pojďme se nyní podívat blíže na jednotlivé povinnosti.

Pokud v některém z předpisů týkajících se povinností online platforem a aplikací tápete, o rozdílech mezi jednotlivými předpisy jsme psali již zde ↗.
 1. Úpravy smluvních podmínek dle nařízení o digitálních službách

Podle aktu o digitálních službách vaše smluvní podmínky (ať už jim říkáte podmínky užití, obchodní podmínky nebo jinak) obsahovat informace o:

 1. zásadách, postupech, opatřeních a nástrojích používaných za účelem moderování obsahu
 2. rozhodování založeném na algoritmech a lidském přezkumu a
 3. pravidlech postupu v interním systému pro vyřizování stížností

Pokud je vaše služba primárně zaměřena na nezletilé osoby (například svou koncepcí nebo marketingem) nebo je jimi převážně využívána, musíte dále vysvětlit své smluvní podmínky a jakákoli omezení jejího využívání způsobem, kterému nezletilé osoby rozumějí.

V každém případě musí být podmínky veřejné, srozumitelné, snadno pochopitelné a uživatelsky vstřícně. K jednoduššímu vysvětlení se přitom doporučuji použít ikony či obrázky.

A nezapomeňte na to, že o každé významné změně podmínek musíte uživatele informovat. To platí zejména, pokud se změna týká pravidel povoleného obsahu, platebních podmínek nebo možností ukončení služby konkrétnímu uživateli.

 1. Výroční zpráva o moderování obsahu

Alespoň jednou ročně musíte vyvěsit zprávu o veškerém prováděném moderování obsahu. To znamená, že musíte reportovat například informace o:

 • obdržených stížností na obsah a způsobu, jakým byly vyřešeny
 • automatizovaných postupech, které za účelem moderování obsahu využíváte
 • pokud poskytujete hostingové služby, nezapomeňte ve zprávě uvést taky informace o oznámeních v mechanismu „Notice and Action ↗“.
 • příkazech, které obdržíte od veřejných orgánů (policie)

První zpráva by měla být vydána do 17. února 2025.

Pokud ale zaměstnáváte méně než 50 osob a váš roční obrat a/nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR, spadáte do kategorie mikro a malých podniků, na které se povinnost vydávat zprávu nevztahuje. Stejně tak se na vás povinnost nevztahuje, pokud máte měsíčně méně než 45 milionů uživatelů a Komise EU vás neoznačila za velmi velkou platformu.

 1. Kontaktní místo dle DSA a právní zástupce

Povinnost určit kontaktní místo znamená, že si musíte zvolit komunikační kanál (například prostřednictvím telefonního čísla, e-mailu, kontaktního formuláře, chatbotů či výměny rychlých zpráv) pro komunikaci s uživateli a státními orgány. Kontaktní místo musí umožnovat rychlou, přímou a účinnou komunikaci, a to hlavně snadno dostupným způsobem.

Zároveň musíte uživateli umožnit s vámi komunikovat přímo, ne pouze formou automatizovaných nástrojů. Na využívání chatbotů tak musí být uživatel upozorněn.

Kdo si musí ustanovit právního zástupce?

V případě, že jste usazeni ve třetí zemi, ale své služby nabízíte v Unii, si musíte ustanovit právního zástupce s dostatečným pověřením. Informace o právním zástupci je nutné oznámit relevantním orgánům a zveřejnit je. Právní zástupce může za splnění určitých podmínek působit zároveň jako kontaktní osoba.

 1. Příkazy k poskytnutí informací dle Aktu o digitálních službách a opatření proti nezákonnému obsahu

Příslušné orgány vám mohou vydat příkaz k poskytnutí určitých informací o uživatelích vaší služby. Pokud takový příkaz obdržíte, máte povinnost bez zbytečného odkladu informovat orgán, který ho vydal nebo jiný orgán uvedený v příkazu, o jeho obdržení a provedení. Nesmíte tedy jen mlčky povinnost splnit. Vždy musíte se státními orgány komunikovat a informovat je o průběhu plnění příkazu.

Zároveň musíte informovat dotčené uživatele o obdržení příkazu a o jeho provedení. Tyto informace musí obsahovat odůvodnění vašeho rozhodnutí a informaci o dostupných možnostech nápravy (například o možnosti podat odvolání prostřednictvím interního systému vyřizování stížností).

Jak naložit s nelegálním obsahem dle Aktu o digitálních službách?

Pokud v rámci své služby ukládáte uživatelská data, týká se vás také nová regulace oznamování a přijímání opatření proti nezákonnému obsahu. Jelikož toto téma vydá na samostatný článek, popsali jsme vše podstatné zde ↗.

V tomto článku se dozvíte:

 1. Jak má fungovat mechanismus oznamování nelegálního obsahu
 2. Jak máte postupovat, pokud oznámení nelegálního obsahu obdržíte
 3. Jaké informace musíte povinně poskytnout dotčeným osobám.
Chcete se poradit, doptat, nebo poptat naše služby? Kontaktujte nás ↗.

Zdroje:

[1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2065 o jednotném trhu digitálních služeb a o změně směrnice 2000/31/ES

Autor: Barbora Blaškovičová ↗

Líbí se mi být součástí pokroku, jak v právu, tak v technologiích. Nápady mohou změnit svět a v technologiích může každý nápad být průlomový. Chci pomáhat našim klientům chránit jejich software a duševní vlastnictví, aby ty jejich měli šanci prorazit.

undefined

Kontaktujte nás